Wojskoznawstwo

Studia na kierunku wojskoznawstwo są unikalną propozycją kształcenia specjalistów związanych z funkcjonowaniem polskich sił zbrojnych.

Polskie Wojsko potrzebuje ludzi sprawnych intelektualnie i doskonale przygotowanych zawodowo, tak teoretycznie, jak i praktycznie. Takimi będą osoby legitymujące się dyplomem licencjata wojskoznawstwa. Zdobyta na studiach specyficzna wiedza wojskoznawcza znacznie ułatwi wykonywanie obowiązków służbowych oraz będzie podstawą, a nawet gwarancją, sukcesu w karierze wojskowej.

Zdobyta na tym kierunku wiedza, ukoronowana dyplomem licencjata będzie bardzo dobrym punktem wyjścia do kariery zawodowej także w tych formacjach. Ten kierunek z powodzeniem mogą studiować osoby, których pasją jest historia wojskowa, szeroko pojęta problematyka militariów, członkowie klubów rekonstrukcji historycznych i pracownicy instytucji zajmujących się ochroną miejsc pamięci narodowej. Zdobyta wiedza z pewnością będzie pomocna w pracy w szeregu instytucji mających do czynienia z militariami, jak choćby muzea, w których zbiorach są tego rodzaju zabytki.

Dodatkowo dla studentów przewidziano cztery tygodnie atrakcyjnych praktyk w różnego rodzaju instytucjach oraz służbach. Praktyki mają zapoznać studentów ze specyfiką wojska i służb mundurowych, a także nauczyć praktycznego wykorzystywania nabywanej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej.

Studenci kierunku wojskoznawstwo realizują program, obejmuje trzy grupy zajęć. Pierwsza to zajęcia podstawowe. Ich zadaniem jest przekazanie studentowi szerokiej wiedzy stanowiącej podstawę do dalszych, szczegółowych studiów wojskoznawczych. Do grupy tej należą takie przedmioty jak: współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, prawne podstawy funkcjonowania polskich sił zbrojnych, prawne podstawy funkcjonowania polskich organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyszukiwanie i przetwarzanie elektronicznych źródeł informacji czy też geografia historyczna.

Druga grupa zajęć to zajęcia kierunkowe. Są one bezpośrednio związane z proponowanym kierunkiem studiów. Wśród nich znajdują się bloki zajęć poświęconych rozwojowi sztuki wojennej od starożytności do czasów współczesnych, a poza tym m.in. zajęcia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, geografii wojennej, kartografii i nawigacji satelitarnej, sił zbrojnych współczesnego świata, współczesnych konfliktów lokalnych i zwalczania terroryzmu, bronioznawstwa, munduroznawstwa, weksylologii, falerystyki, a także architektury obronnej i współczesnej inżynierii wojskowej.

Trzecia grupa przedmiotów na wojskoznawstwie to zajęcia wybierane przez studenta spośród zaproponowanych wykładów lub ćwiczeń. Część tej grupy stanowią przedmioty z zakresu historii wojskowej. Oprócz nich znajdują się tam takie przedmioty jak: bezpieczeństwo granic państwowych, policja w Polsce, ochrona praw człowieka, komunikacja społeczna, współczesna technika wojskowa i policyjna, współczesne służby ochrony porządku publicznego, misje stabilizacyjne i pokojowe na świecie, elementy promocji i autoprezentacji, ochrona informacji, techniki statystyczne i symulacje w bezpieczeństwie międzynarodowym oraz podstawy zarządzania kryzysowego.

Studenci wojskoznawstwa będą także uczestniczyć w zajęciach proseminaryjnych i seminaryjnych, zajęciach z zakresu technologii informacyjnych i języka obcego, zajęciach z wychowania fizycznego (sportów walki) oraz licznych zajęciach terenowych.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku wojskoznawstwo będzie przygotowany do podjęcia pracy lub służby w strukturach wojska, Policji, Straży Granicznej bądź innych służb mundurowych (m.in. Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Staży Pożarnej, a nawet w profesjonalnych firmach ochroniarskich).

Uzyskana podczas studiów wiedza będzie też przydatna w przypadku podjęcia pracy w instytucjach lub organizacjach prowadzących działalność w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego, w mediach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe.

Jakie uczelnie oferują kierunek Wojskoznawstwo

Total 3 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

W których miastach można studiować Wojskoznawstwo

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Komentarze (0)

No comments found