Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna dedykowane są kandydatom, które pragną zdobywać wiedzę, umiejętności oraz kształtować kompetencje niezbędne podczas działań mających wpływ na bezpieczeństwo obywateli.

Zainteresują również tych, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z instytucjami podległymi resortom administracji publicznej, spraw wewnętrznych oraz instytucjami pozarządowymi.

Studia ukierunkowane są na osoby, których zainteresowania wiążą się z dziedzinami ratownictwa, ochroną ludności w ujęciu jej organizacji, jak również wiedzą na temat świadczenia i planowania pomocy humanitarnej.

W sposób szczególny przygotowane zostały dla pracowników urzędów oraz przedstawicieli służb, ze zwróceniem szczególnej uwagi na różne aspekty ich współpracy w ujęciu krajowym i międzynarodowym.

Czas trwania studiów - 6 semestrów (3 lata), poziom licencjacki.

Dla kogo studia na kierunku ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna

Jeżeli szeroko rozumiane bezpieczeństwo jest Ci bliskie - studia te mogą Cię zainteresować.

Program kształcenia na kierunku ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna

Absolwent jest przygotowany do wykonywania funkcji doradczych, kontrolnych, administracyjnych, a także zarządczych i organizacyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej, sektora prywatnego i pozarządowego w zakresie działań na rzecz ochrony ludności (w tym ratowniczych) i pomocy humanitarnej (w podmiotach wszystkich trzech sektorów, a szczególnie organizacji pozarządowych).

Po ukończeniu studiów powinien:

 • rozumieć i potrafić analizować procesy, a także kreować adekwatne postawy oraz podejmować odpowiednie działania na poziomie lokalnym przed, w trakcie i po wystąpieniu rutynowych i nadzwyczajnych zagrożeń (np. Pandemii, wojny),
 • posiadać umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracach zespołowych, podjęcia i sprawowania funkcji lidera społecznego, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, a także krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi, dotyczącymi działalności służb, straży i inspekcji oraz regulującymi funkcjonowanie sektora pozarządowego i prywatnego w zakresie ochrony ludności i pomocy humanitarnej,
 • znać krajowe i międzynarodowe instrumenty i mechanizmy, a także posługiwać się nimi, jak i kreować nowe rozwiązania stosowanie do potrzeb wynikających z sytuacji kryzysowych.
 • posiadać umiejętność korzystania z tej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym, wewnętrznym w zakresie niezbędnym dla skutecznego zrealizowania swojej misji społecznej i pomocowej jaką jest ochrona ludności i pomoc humanitarna.
 • będzie spełniał nowoczesne wymagania zawodowe, które predysponują go do wykonywania funkcji kierowniczych, doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz w podmiotach II i III sektora zaangażowanych w działania z zakresu ochrony ludności i pomocy humanitarnej.
 • posiada kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji przedsięwzięć (w tym obowiązujących procedur, dobrych praktyk) realizowanych na rzecz bezpieczeństwa obywateli w obliczu zdarzeń typu HILP (ang. high impact low probability).
 • jest także przygotowany do wnoszenia wkładu do nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce i wymiarze międzynarodowym (np. UE) wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań współczesnych zagrożeń i standardów światowych.

Absolwent nabywa wiedzę w zakresie skutecznego kierowania zespołami i umiejętności praktyczne między innymi w takich obszarach jak:

 • identyfikacja i inwentaryzacja zagrożeń oraz określenie ich źródeł,
 • analizy ryzyka zagrożeń i prognozy ich potencjalnych skutków,
 • projektowanie i wdrażanie nowoczesnych i skutecznych systemów zarządzania ochroną ludności i pomocą humanitarną,
 • identyfikacja, prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń oraz opracowywanie metod zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowania działań na wypadek niekorzystnych zdarzeń i sytuacji kryzysowych,
 • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania społeczności lokalnych w obliczu zdarzeń typu HILP,
 • planowanie działań zapobiegawczych,
 • projektowanie systemów zarządzania ochroną ludności i pomocą humanitarną, obsługiwanie oraz doskonalenie procedur tych systemów,
 • uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom,
 • tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych sprawnego zarządzania podczas zdarzeń typu HILP,
 • tworzenie wniosków na realizację działań rozwojowych i pomocowych z zakresu ochrony ludności i pomocy humanitarnej, kierowanych do programów i funduszy krajowych i międzynarodowych, a także kierowanie tego typu projektami i ich właściwe rozliczenie,
 • organizacja systemów działających na rzecz obrony cywilnej,
 • organizacja i utrzymywanie systemów ostrzegania i alarmowania,
 • tworzenie warunków przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowych, w tym schronów,
 • szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku katastrof i sytuacji kryzysowych,
 • prognozowanie sytuacji nadzwyczajnych i opracowywanie środków i sposobów przeciwdziałania,
 • współpraca z instytucjami porządku publicznego i mediami,
 • wykorzystanie znajomości prawa cywilnego, administracyjnego, karnego,
 • wykorzystanie znajomości międzynarodowego prawa publicznego, w tym UE.
 • nabędzie umiejętność posługiwania się komputerowymi technikami wspomagania prognozowania zdarzeń niekorzystnych.
 • będzie przygotowany do zrozumiałego komunikowania się w zakresie skutecznego pozyskiwania, przekazywania i stosowania wiedzy i informacji z zakresu ochrony ludności i pomocy humanitarnej w wymiarze europejskim (UCPM) i globalnym (ONZ).
 • będzie rozumiał mechanizmy i warunki kreujące bezpieczeństwo jednostki, posiadał wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, które kształtują procesy i stan bezpieczeństwa, prawa człowieka, zasad funkcjonowania państwa
  w ochronie żywotnych jego interesów oraz interesu jednostek: życia, zdrowia, mienia, środowiska, itp.
 • zdobędzie cechy w zakresie znajomości zasad ochrony ludności i pomocy humanitarnej, w systemie praktyk zawodowych, które będą organizowane w organach państwowych i samorządowych, instytucjach gospodarczych i pozarządowych, które wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa i uczestniczą w działaniach humanitarnych i ochrony ludności na terenie RP i za granicą.
 • będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w badaniach naukowych, ewaluacji programów pomocowych i rozwojowych, tworzenia i realizacji projektów pomocy humanitarnej i rozwojowej, wyciągania krytycznych wniosków i formułowania nowych założeń do systemowych rozwiązań służących poprawie obecnego stanu rzeczy w przedmiotowym obszarze.
 • będzie posiadać zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • sprawdzi się w toku pracy indywidualnej i zespołowej, zarówno w roli kierownika, jak i członka zespołu.
 • będzie potrafił szybko podejmować trafne decyzje oraz wykazuje chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna

Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów:

 • matematyka
 • język obcy
 • wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka

W przypadku świadectwa dojrzałości, na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: matematyka albo wiedza o społeczeństwie, albo geografia, albo historia, albo informatyka, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.

Perspektywy pracy po kierunku ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna

Przykładowe miejsca pracy:

 • jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • administracja publiczna, szczególnie ta ściśle współpracująca z OSP,
 • inne służby ratownicze i instytucje działające w sferze ogólnie pojętego bezpieczeństwa (w tym organizacje międzynarodowe),
 • administracja publiczna związana z ochroną ludności, jak np. centra zarządzania kryzysowego czy wydziały bezpieczeństwa,
 • służby związane z bezpieczeństwem i ochroną obywateli,
 • instytucje rządowe i pozarządowe związane z bezpieczeństwem (w tym międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa),
 • instytucje sektora publicznego,
 • komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 • instytucje sektora prywatnego związanego z szeroko definiowanym bezpieczeństwem,
 • wszystkie formacje i służby podległe MSWiA.

Opinie o kierunku ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna

Jakie uczelnie oferują kierunek ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna

W których miastach można studiować kierunek ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi