Szczegółowy opis uczelni

Poznaj naszą Uczelnię

Misją PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie jest profesjonalne kształcenie specjalistów w zakresie pracy profilaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, socjalnej oraz w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, jak też edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wdrażanie w życie naukowe, edukacyjne i społeczne naszego kraju idei twórczego rozwoju, polegającego na metodycznym rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjałów tkwiących w osobach niedostosowanych społecznie, osobach wykluczanych społecznie i kulturowo oraz innych jednostkach nie potrafiących samodzielnie rozwiązywać swoich problemów egzystencjalnych. Działanie to ma na celu stymulowanie przemian tożsamościowych, umożliwiających jednostce adekwatne społecznie funkcjonowanie.

Prowadzimy współpracę z uczelniami, wybitnymi naukowcami, instytucjami i nowatorskimi grupami twórczymi i edukacyjnymi z całego świata (Stany Zjednoczone, Niemcy, Czechy, Wielka Brytania). Wizyty naszych zagranicznych przyjaciół i partnerów są okazją do wymiany doświadczeń z ekspertami i studentami z innych krajów i kultur. Studia w PEDAGOGIUM, obok szerokiej oferty zajęć dydaktycznych, dają szansę wzięcia udziału w projektach i warsztatach: teatralnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, czy dramowych. Każdy student może wybrać swoją ścieżkę edukacyjną, angażując się w wybrane inicjatywy.

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych korzeniami i nazwą sięga do doświadczeń dydaktycznych i naukowych istniejących w okresie Drugiej Rzeczypospolitej Zakładów Kształcenia Nauczycieli, noszących tę samą nazwę (Pedagogia). Ich celem było możliwie praktyczne i aplikacyjne, a jednocześnie oparte na najnowszych osiągnięciach naukowych kształcenie nauczycieli – wychowawców podejmujących pracę w powszechnych szkołach podstawowych, w odbudowującej się po odzyskaniu niepodległości Polsce. Kształcenie w przedwojennych Pedagogiach polegało na ścisłych związkach teorii z praktyką pedagogiczną i ten związek wyróżniał je spośród innych instytucji kształcących międzywojenną patriotycznie zorientowaną grupę nauczycieli i wychowawców. Jednak współczesne PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, zgodnie ze swoją nazwą kształci nie tylko pedagogów i pracowników socjalnych, ale także pracowników administracji szkolnej i publicznej, pracowników cywilnych w strukturach wojskowych, policji, państwowej straży pożarnej, straży granicznej, urzędach celnych, służbie więziennej, strażach gminnych oraz w jednostkach sektora prywatnego zajmującego się przeciwdziałaniem zarówno przestępczości gospodarczej, jak przestępczości pospolitej.

W ramach normalnego cyklu zajęć na kierunku pedagogika realizowany jest m. in. trening aktorski, w ramach którego studenci przygotowują i realizują własne projekty teatralne. Celem zajęć nie jest stworzenie z uczestników profesjonalnych aktorów, ale umożliwienie im pokonania własnych ograniczeń oraz przygotowanie do funkcjonowania w (często ciężkich i stresujących) warunkach „teatru życia codziennego”.

Na ideę PEDAGOGIUM składają się na nią trzy przenikające się nawzajem filary.

Rozwój. Naszym studentom pomagamy rozwijać potencjały. Nie pozostajemy obojętni wobec indywidualnych predyspozycji i uzdolnień. Stąd w programach studiów na kierunku pedagogika znalazły się zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne i fizyczno-ruchowe.

Teoria. Finansujemy i organizujemy empiryczne badania naukowe, które dają nam rzetelne podstawy teoretyczne do opracowywania praktycznych metod pracy w różnych obszarach oddziaływania i funkcjonowania społecznego. Podstawy te, uzupełnione o późniejsze doświadczenia, odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu indywidualnego warsztatu każdego pedagoga, pracownika socjalnego oraz administracyjnego.

Praktyka. Nie poprzestajemy jednak na teorii. Nasi studenci odbywają praktyki i współpracują z instytucjami wymiaru sprawiedliwości oraz z placówkami oświatowymi i wychowawczymi. Realizują własne koncepcje i współuczestniczą w realizacji licznych programów społecznych. Uczą się planowania i realizacji projektów sportowych i artystycznych. Mają również okazję poznać zasady współpracy z organizacjami publicznymi i pozarządowymi. Obok wyposażenia w specjalistyczną wiedzę z wybranego zakresu (m. in. resocjalizacja, logopedia, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, administracja), nasi studenci, słuchacze i doktoranci mogą rozwijać swoje talenty, stymulować pomysłowość oraz pokonywać własne ograniczenia i słabości.

Absolwenci Pedagogium to zatem nie tylko profesjonalnie wykształceni specjaliści ze swoich dziedzin, ale także osoby twórcze, otwarte i aktywne społecznie.

Oferta edukacyjna Pedagogium WSNS

Studia I stopnia

Kierunek: Pedagogika

Na kierunku Pedagogika oferujemy 5 specjalności:

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Edukacja dla Bezpieczeństwa

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Edukacja Międzykulturowa

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Kierunek: Praca Socjalna

Na kierunku Praca Socjalna oferujemy studia na jednej specjalności:

Praca Socjalna

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Kierunek: Administracja

Na kierunku Administracja oferujemy studia na dwóch specjalnościach:

Administracja Publiczna

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Studia II stopnia

Kierunek: Pedagogika

Na kierunku Pedagogika oferujemy 5 specjalności:

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: Magister

Edukacja dla Bezpieczeństwa

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: Magister

Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: Magister

Logopedia

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: Magister

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: Magister

Studia jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Na kierunku Pedagogika oferujemy 3 specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyka nauczania języka angielskiego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją przez sztukę
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z nauka programowania i TIK


Studia Podyplomowe

Oligofrenopedagogika (Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem)

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza. Pedagog Szkolny

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Pedagogika resocjalizacyjna

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Przygotowanie Pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Neurologopedia

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Zarządzanie i Marketing w Oświacie
 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Asystent Rodziny
 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Gerontologia
 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Nauczyciel jako Profilaktyk
 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry
Administracja Publiczna z Elementami Zarządzania Jakością
 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry
Arteterapia i Terapia Zajęciowa
 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Drama
 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry
Edukacja Integracyjna i Włączająca
 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Kształcenie Uczniów z Niepełnosprawnością
 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Rytmika i Taniec w Wychowaniu Muzyczno-Ruchowym Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym
 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Wychowanie do Życia w Rodzinie z Edukacją Seksualną
 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe
 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry
Nowość 2018 - Edukacja Wczesnoszkolna z Technologią Informacyjną
 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Nowość 2018 - Komunikacja Społeczna i Medialna

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry
Nowość 2018 - Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom od Internetu i Mediów
 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry
Rekrutacja na studia

Rekrutacja

Szczegółowe informacje (w tym harmonogram rekrutacji) znajdziecie Państwo na stronie:

https://pedagogium.pl/oferta/wpisowe-i-promocje/


Skontaktuj się z nami

Pedagogium WSNS

ul. Marszałkowska 115

00-102, Warszawa


Rektorat:
tel: (+48) 22 338 98 10
rektorat@pedagogium.pl

Dziekanat:
tel: (+48) 22 338 98 40
dziekanat@pedagogium.pl

Biuro Rekrutacji:
tel: (+48) 22 338 98 98
rekrutacja@pedagogium.pl

Artykuły dotyczące uczelni

No results found.

Lokalizacja