Archeologia

Archeologia jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie materialnych pozostałości jego działań. Kierunek pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania i interpretowania śladów historii. Przedmioty nauczania realizowane na archeologii: historia filozofii, podstawy etnografii i etnologii, historia starożytna, historia średniowiecza, zarys historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej, antropologia fizyczna, geomorfologia i gleboznawstwo, elementy statystyki, osteologia, historia literatury antycznej, podstawy numizmatyki starożytnej i średniowiecznej, konserwacja zabytków archeologicznych, archeologia pradziejowa, archeologia nowożytna, metodyka badań archeologicznych, muzealnictwo i ochrona zabytków, informatyka w archeologii, metody datowania przyrodniczego, język łaciński, podstawy języka greckiego. Absolwent posiada wiedzę z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów oraz nauk pokrewnych. Zna metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych. Posiada wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych. Zna podstawowe zabiegi konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Decydując się na studia archeologiczne warto pamiętać, że praca archeologa odbywa się w szczególnych terenowych warunkach, gdzie nie ma się wpływu na pogodę, temperaturę, ciśnienie atmosferyczne, a ekipa pracująca narażona jest na wdychanie zanieczyszczonego powietrza. Specjalności oferowane na kierunku studiów: archeologia pradziejowa i średniowieczna archeologia orientalna i antyczna archeologia podwodna archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu, archeologia Grecji, archeologia Egiptu, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia - specjalność nauczycielska archeologia pradziejowa archeologia turystyczna prahistoria północno-wschodniej Afryki zarządzanie w archeologii archeologia cywilizacji europejskiej archeologia powszechna archeologia śródziemnomorska archeologia Ameryk i Oceanii archeologia Grecji archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu archeologia okresu protohistorycznego archeologia paleolitu i mezolitu archeologia Rzymu i prowincji rzymskich archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiówAbsolwenci archeologii znajdują zatrudnianie w: działach archeologicznych i oświatowych muzeów, w placówkach kulturalnych, regionalnych ośrodkach kultury, w archiwach. Ci, którzy pragną przekazać swą wiedzę i doświadczenie młodszemu pokoleniu mogą objąć stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego na uczelni.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 12 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy