Terapia zajęciowa

Celem kształcenia w ramach kierunku terapia zajęciowa jest przygotowanie kadry terapeutów zajęciowych do podjęcia pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi dotkniętymi różnymi rodzajami niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz dysfunkcjami spowodowanymi zagrożeniami cywilizacyjnymi.

Studenci kierunku terapia zajęciowa uzyskują kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi, poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, gotowości pracy w zespole, samodzielności oraz odporności na stres. W trakcie studiów obowiązkowe jest odbycie praktyk w przynajmniej jednej z placówek: leczniczej, opiekuńczej, sanatoryjnej i rehabilitacyjnej.

Absolwenci kierunku terapia zajęciowa mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • oddziałach szpitalnych (w szczególności ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, rehabilitacji leczniczej, psychiatrycznych, dziecięcych), hospicjach, zakładach opiekuńczo - leczniczych, domach dziecka sanatoriach, klubach seniora, domach kultury, świetlicach, domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej, świetlicach terapeutycznych, środowiskowych domach pomocy.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 6 items.

Komentarze (0)

No comments found