Szczegółowy opis uczelni

Poznaj Uczelnię

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.

SGSP została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Dz. U. nr 3, poz. 21), działa na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm) oraz Statutu. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z przepisami prawa i Statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych.

SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, działającą na podstawie ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 z późn. zm.). Do zadań Uczelni w tym zakresie należy udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań określonych ustawą o PSP. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, a w przypadku długotrwałej akcji ratowniczej poprzez uruchomienie, funkcjonującej w SGSP w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – Kompanii Szkolnej „Warszawa”.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Uczelni prowadzona jest na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC). Szkoła Główna Służby Pożarniczej, jako lider kształcenia podyplomowego w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i pożarowego, posiada kompleksową ofertę w tym zakresie. Niewątpliwym atutem Uczelni jest wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza i dydaktyczna. Wielu wykładowców posiada praktyczne doświadczenie w dowodzeniu akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, wyposażoną w najnowszą aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt komputerowy i audiowizualny, w wielu przypadkach unikalny w skali kraju. Studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności w kołach i sekcjach naukowych. Szczególną uwagę SGSP poświęca kondycji fizycznej swoich studentów, proponując im udział w sekcjach sportowych (m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, sport pożarniczy, lekkoatletyka), które cieszą się dużym zainteresowaniem. Reprezentacje szkolne, w cyklicznie organizowanych zawodach sportowych w kraju i zagranicą, osiągają znaczące sukcesy.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest uczelnią akademicką. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.

Obejrzyj także:Oferta edukacyjna SGSP

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa

Studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy,
 • inżynieria ciągłości działania.

Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności:

 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • ochrona ludności,
 • ochrona infrastruktury krytycznej.

Studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności:

 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa,
 • ochrona ludności i mienia,
 • bezpieczeństwo europejskie (realizowana od roku akademickiego 2018/2019)

Studia podyplomowe:

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa

Studia I stopnia, stacjonarne (dla strażaków w służbie kandydackiej), niestacjonarne (dla strażaków w służbie stałej)

Specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Stacjonarne, niestacjonarne (dla osób cywilnych)

Specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
 • inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa.

Studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne (dla strażaków PSP oraz osób cywilnych)

Specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
 • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego.

Stacjonarne, studia realizowane wspólnie z Lwowskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia

Specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Studia podyplomowe:

Rekrutacja na studia

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne dostępne są na stronie www Uczelni.

Aby przejść do strony rekrutacji - kliknij TUTAJŻycie studenckie

Erasmus +

W ramach programu Erasmus+, studenci SGSP mogą wyjeżdżać na studia do tych uczelni w Europie, z którymi została podpisana umowa międzyinstytucjonalna oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach. Student, będąc co najmniej na drugim roku studiów I stopnia, może wyjechać za granicę w trakcie dowolnego cyklu studiów łącznie nie na dłużej niż na 12 miesięcy. W ramach programu Erasmus+, na zagraniczną praktykę lub staż, mogą wyjeżdżać również absolwenci Uczelni – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. SGSP zapewnia studentom zakwalifikowanym na studia/praktykę erasmusową – stypendium na pokrycie kosztów utrzymania się w danym kraju oraz ryczałt na przelot/ przejazd.

Dom Studencki

Akademik dysponuje miejscami noclegowymi przeznaczonymi dla studentów - wyposażonymi w pełen węzeł sanitarny i aneksy kuchenne, salami wspólnego użytkowania (sala TV, „pokój cichej nauki”) oraz pomieszczeniami gospodarczymi (pralnia, prasowalnia).

Samorząd Studencki

Samorząd studencki Uczelni dba o rozwój i prawa studentów − w Senacie SGSP czy komisjach. Uczestniczy w spotkaniach Komisji Uczelni Mundurowych, Porozumienia Uczelni Warszawskich, w krajowych spotkaniach Forum Uczelni Technicznych, a także współpracuje z Parlamentem Studentów RP. Reprezentuje również środowisko akademickie przed różnymi władzami i instytucjami, zarówno w Warszawie, jak i całej Polsce. Domeną samorządu jest organizacja stałych imprez studenckich, takich jak Bal Podchorążego, Bal Studenta, Dzień Studenta czy otrzęsiny pierwszego rocznika.

Koła Naukowe i Sekcje

Sport w SGSP

Studium Wychowania Fizycznego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej jest komórką międzywydziałową, w ramach której prowadzone są zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego, przygotowania kondycyjnego oraz pływania i ratownictwa wodnego. Studium WF stale współpracuje z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i AZS Środowisko Warszawa w zakresie kultury fizycznej i sportu. Koordynuje pracę Klubu Uczelnianego AZS SGSP oraz organizuje wyjazdy na zawody krajowe i zagraniczne studentów i pracowników SGSP.

Na terenie SGSP działają sekcje sportowe zrzeszone w Środowisku AZS Warszawa:

 • koszykówka
 • futsal
 • piłka siatkowa
 • pływanie
 • lekkoatletyka
 • ergometr wioślarski oraz sekcja sportu pożarniczego i TFA

Stowarzyszenie Absolwentów SGSP

Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie jest organizacją pozarządową zrzeszającą wszystkich absolwentów SGSP chętnych do utrzymywania ścisłych więzi z Uczelnią, ale także znajomymi, kolegami i przyjaciółmi z lat studenckich.

Chór Akademicki

Chór uświetnia swoimi występami szkolne uroczystości – inaugurację roku akademickiego czy obchody rocznicowe związane z historią Uczelni, a także koncertuje w okresie bożonarodzeniowym. Przynależność do chóru wspiera rozwój muzyczny, daje możliwość reprezentowania Uczelni oraz Państwowej Straży Pożarnej na koncertach w kraju i za granicą, czy też promowania swojej osoby w SGSP.

Klub Honorowego Dawcy Krwi

Klub HDK skupia podchorążych, studentów i pracowników SGSP. Celem jego działalności jest propagowanie szlachetnej idei honorowego krwiodawstwa. Członkowie klubu wielokrotnie brali udział w akcjach pilnego oddawania krwi w celu ratowania życia i zdrowia pracowników i studentów SGSP.

Biuro Karier

Celem Biura Karier jest:

 • Promocja studentów i absolwentów SGSP na rynku pracy
 • Pomoc studentom i absolwentom, poprzez wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim
 • Pomoc pracodawcom w zaistnieniu na Uczelni.
Skontaktuj się z nami

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

fax. +48 22 8330724

e-mail: sgsp@sgsp.edu.pl


Rekrutacja: tel +48 22 5617992

Dziekanat WIBC: tel +48 22 5617611

Dziekanat WIBP: tel +48 22 5617634, -732, -734, -510

Studia podyplomowe: tel +48 22 5617647

Sekretariat: tel +48 22 5617624

www.sgsp.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Showing 1-1 of 1 item.

Poznaj ofertę edukacyjną Szkoły Głównej Służb...

Informator akademicki SGSP na rok 2016/17 SGSP zawiera użyteczne informacje na temat uczelni i proponowanej oferty dydaktycznej, w tym studiów…

Lokalizacja