Szczegółowy opis uczelni
Poznaj Uczelnię

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.

SGSP została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Dz. U. nr 3, poz. 21), działa na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm) oraz Statutu. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z przepisami prawa i Statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych.

SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, działającą na podstawie ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 z późn. zm.). Do zadań Uczelni w tym zakresie należy udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań określonych ustawą o PSP. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, a w przypadku długotrwałej akcji ratowniczej poprzez uruchomienie, funkcjonującej w SGSP w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – Kompanii Szkolnej „Warszawa”.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Uczelni prowadzona jest na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC). Szkoła Główna Służby Pożarniczej, jako lider kształcenia podyplomowego w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i pożarowego, posiada kompleksową ofertę w tym zakresie. Niewątpliwym atutem Uczelni jest wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza i dydaktyczna. Wielu wykładowców posiada praktyczne doświadczenie w dowodzeniu akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, wyposażoną w najnowszą aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt komputerowy i audiowizualny, w wielu przypadkach unikalny w skali kraju. Studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności w kołach i sekcjach naukowych. Szczególną uwagę SGSP poświęca kondycji fizycznej swoich studentów, proponując im udział w sekcjach sportowych (m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, sport pożarniczy, lekkoatletyka), które cieszą się dużym zainteresowaniem. Reprezentacje szkolne, w cyklicznie organizowanych zawodach sportowych w kraju i zagranicą, osiągają znaczące sukcesy.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest uczelnią akademicką. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.

Obejrzyj także:Oferta edukacyjna SGSP

WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA CYWILNEGO

Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa

Studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy,
 • inżynieria ciągłości działania.

Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności:

 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • ochrona ludności,
 • ochrona infrastruktury krytycznej.

Studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności:

 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa,
 • ochrona ludności i mienia,
 • bezpieczeństwo europejskie (realizowana od roku akademickiego 2018/2019)

WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa

Studia I stopnia, stacjonarne (dla strażaków w służbie kandydackiej), niestacjonarne (dla strażaków w służbie stałej)

Specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Stacjonarne, niestacjonarne (dla osób cywilnych)

Specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
 • inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa.

Studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne (dla strażaków PSP oraz osób cywilnych)

Specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
 • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego.

Stacjonarne, studia realizowane wspólnie z Lwowskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia

Specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

STUDIA PODYPLOMOWE

Oferta programowa studiów podyplomowych, kursów i szkoleń dostępna jest na stronie:

https://podyplomowe.sgsp.edu.pl/


Rekrutacja na studia

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne dostępne są na stronie www Uczelni.

Aby przejść do strony rekrutacji - kliknij TUTAJŻycie studenckie

Erasmus +

W ramach programu Erasmus+, studenci SGSP mogą wyjeżdżać na studia do tych uczelni w Europie, z którymi została podpisana umowa międzyinstytucjonalna oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach. Student, będąc co najmniej na drugim roku studiów I stopnia, może wyjechać za granicę w trakcie dowolnego cyklu studiów łącznie nie na dłużej niż na 12 miesięcy. W ramach programu Erasmus+, na zagraniczną praktykę lub staż, mogą wyjeżdżać również absolwenci Uczelni – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. SGSP zapewnia studentom zakwalifikowanym na studia/praktykę erasmusową – stypendium na pokrycie kosztów utrzymania się w danym kraju oraz ryczałt na przelot/ przejazd.

Dom Studencki

Akademik dysponuje miejscami noclegowymi przeznaczonymi dla studentów - wyposażonymi w pełen węzeł sanitarny i aneksy kuchenne, salami wspólnego użytkowania (sala TV, „pokój cichej nauki”) oraz pomieszczeniami gospodarczymi (pralnia, prasowalnia).

Samorząd Studencki

Samorząd studencki Uczelni dba o rozwój i prawa studentów − w Senacie SGSP czy komisjach. Uczestniczy w spotkaniach Komisji Uczelni Mundurowych, Porozumienia Uczelni Warszawskich, w krajowych spotkaniach Forum Uczelni Technicznych, a także współpracuje z Parlamentem Studentów RP. Reprezentuje również środowisko akademickie przed różnymi władzami i instytucjami, zarówno w Warszawie, jak i całej Polsce. Domeną samorządu jest organizacja stałych imprez studenckich, takich jak Bal Podchorążego, Bal Studenta, Dzień Studenta czy otrzęsiny pierwszego rocznika.

Koła Naukowe i Sekcje

Sport w SGSP

Studium Wychowania Fizycznego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej jest komórką międzywydziałową, w ramach której prowadzone są zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego, przygotowania kondycyjnego oraz pływania i ratownictwa wodnego. Studium WF stale współpracuje z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i AZS Środowisko Warszawa w zakresie kultury fizycznej i sportu. Koordynuje pracę Klubu Uczelnianego AZS SGSP oraz organizuje wyjazdy na zawody krajowe i zagraniczne studentów i pracowników SGSP.

Na terenie SGSP działają sekcje sportowe zrzeszone w Środowisku AZS Warszawa:

 • koszykówka
 • futsal
 • piłka siatkowa
 • pływanie
 • lekkoatletyka
 • ergometr wioślarski oraz sekcja sportu pożarniczego i TFA

Stowarzyszenie Absolwentów SGSP

Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie jest organizacją pozarządową zrzeszającą wszystkich absolwentów SGSP chętnych do utrzymywania ścisłych więzi z Uczelnią, ale także znajomymi, kolegami i przyjaciółmi z lat studenckich.

Chór Akademicki

Chór uświetnia swoimi występami szkolne uroczystości – inaugurację roku akademickiego czy obchody rocznicowe związane z historią Uczelni, a także koncertuje w okresie bożonarodzeniowym. Przynależność do chóru wspiera rozwój muzyczny, daje możliwość reprezentowania Uczelni oraz Państwowej Straży Pożarnej na koncertach w kraju i za granicą, czy też promowania swojej osoby w SGSP.

Klub Honorowego Dawcy Krwi

Klub HDK skupia podchorążych, studentów i pracowników SGSP. Celem jego działalności jest propagowanie szlachetnej idei honorowego krwiodawstwa. Członkowie klubu wielokrotnie brali udział w akcjach pilnego oddawania krwi w celu ratowania życia i zdrowia pracowników i studentów SGSP.

Biuro Karier

Celem Biura Karier jest:

 • Promocja studentów i absolwentów SGSP na rynku pracy
 • Pomoc studentom i absolwentom, poprzez wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim
 • Pomoc pracodawcom w zaistnieniu na Uczelni.
Skontaktuj się z nami

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

fax. +48 22 8330724

e-mail: sgsp@sgsp.edu.pl


Rekrutacja: tel +48 22 5617992

Dziekanat WIBC: tel +48 22 5617611

Dziekanat WIBP: tel +48 22 5617634, -732, -734, -510

Studia podyplomowe: tel +48 22 5617647

Sekretariat: tel +48 22 5617624

www.sgsp.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni
Total 3 items.
Wybierz studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Wybierz studia w Szkole Głównej Służby Pożarn...

SGSP w Warszawie oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa
Studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Po...

SGSP oferuje studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa, identyfikacji zagrożeń, badania przyczyn pożarów, ratownictwa chemicznego, likwidacji…
Szkoła Główna Służby Pożarniczej uczelnią akademicką

Szkoła Główna Służby Pożarniczej uczelnią aka...

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią, kształcącą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy służb i…
Lokalizacja