Szczegółowy opis uczelni
O Uczelni

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje ponad 30 interdyscyplinarnych kierunków studiów w 5 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Od 19 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w Polsce.

Programy studiów na Uniwersytecie SWPS tworzone są przez najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, którzy dostosowują je do potrzeb studentów i kładą nacisk na doskonalenie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Dydaktycy naszej uczelni mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

Z podręczników takich uczonych, jak prof. Jan Strelau, prof. Dariusz Doliński, prof. Wiesław Godzic, prof. Wojciech Burszta, prof. Witold Wołodkiewicz, prof. Paweł Boski czy prof. Tomasz Zaleśkiewicz uczą się studenci w całej Polsce. Dzięki stałemu kontaktowi z wybitnymi naukowcami oraz doświadczonymi ekspertami nasi studenci biorą czynny udział w badaniach naukowych, zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności w wybranych przez siebie obszarach i efektywnie planują swoją karierę zawodową.

Uniwersytet SWPS to uczelnia niepubliczna najczęściej wybierana przez kandydatów na studia, co potwierdzają raporty MNiSW. Silną pozycję uczelni na rynku edukacyjnym poświadcza także coroczny Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy”.

Według rankingu z 2015 r. Uniwersytet SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na takich kierunkach jak: psychologia, studia filologiczne, kulturoznawstwo, studia azjatyckie oraz socjologia.

Absolwenci studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS mogą kontynuować edukację i karierę naukową w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia, prawo, kulturoznawstwo, socjologia, literaturoznawstwo w Warszawie oraz psychologia we Wrocławiu. Uczelnia nadaje także stopień doktora habilitowanego w dyscyplinach, takich jak psychologia i kulturoznawstwo na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz psychologia we Wrocławiu.

Oferta edukacyjna
Dlaczego Uniwersytet SWPS?
 • Uniwer­sy­tet SWPS to uczel­nia nie­publicz­na najczęściej wy­bie­rana przez­kan­dydatów na stu­dia – po­twier­dzają to wy­niki raportów MNiSW.
 • W corocz­nym Ran­kin­gu Szkół Wyższych „Per­spek­ty­wy” nie­zmien­nie od 2007 r. Uniwer­sy­tet SWPS (wcześniej SWPS) jest naj­lepszą nie­publiczną uczel­nią o pro­fi­lu społecz­no-hu­ma­nistycz­nym w kraju.
 • W 2014 r. na Uniwer­sy­tecie SWPS re­alizowanych było 348 pro­jektów badaw­czych o war­tości pra­wie 30 mln zł oraz 13 pro­jektów eu­ro­pej­skich ze środków EFS w ramach POKL oraz fun­du­szy nor­we­skich i EOG na kwotę po­nad 23 mln zł.
 • Na­si ab­sol­wen­ci są po­szuki­wani na ryn­ku pra­cy – wg ran­kin­gu „Wprost” z 2014 r. jesteśmy naj­bar­dziej cenioną uczel­nią nie­publiczną ksz­tałcącą w za­kresie nauk społecz­nych i fi­lologii ob­cych.
 • Wy­po­wie­dzi ek­s­pertów z Uniwer­sy­tetu SWPS po­ja­wiają się w mediach śred­nio 870 razy w mie­siącu.
 • Ksz­tałci­my młodą kadrę nau­kowców – wy­pro­mo­waliśmy do­tych­czas 153 dok­torów, a 37 oso­bom na­da­liśmy sto­pień dok­to­ra habi­lito­wanego.
Rekrutacja

1. Wy­pełnij in­ter­ne­to­wy for­mu­larz zgłosze­nio­wy.

2. Skom­ple­tuj następujące do­kumen­ty:

 • kse­ro­ko­pię świa­dec­twa doj­rzałości (oryginał/od­pis do wglądu)
 • kse­ro­ko­pię dy­plomu oraz su­ple­men­tu do dy­plomu stu­diów licen­cjac­kich i/lub ma­gister­skich (oryginał/od­pis do wglądu)
 • w przy­pad­ku braku su­ple­men­tu – kse­ro­ko­pię in­dek­su ze stu­diów licen­cjac­kich i/lub ma­gister­skich (oryginał do wglądu)
 • 1 pod­pi­sane zdjęcie (zgod­ne z wy­mo­ga­mi sto­so­wanymi przy wy­da­waniu do­wodów oso­bi­stych)
 • kse­ro­ko­pię do­wo­du oso­bi­ste­go (oryginał do wglądu)
 • po­twier­dze­nie do­ko­na­nia opłaty re­krutacyj­nej

3. Do­starcz kom­plet do­kumentów do Biu­ra Re­krutacji SWPS. Jeżeli wy­syłasz do­kumen­ty pocztą lub składa je za cie­bie ktoś in­ny, wy­drukuj do­dat­ko­wo z for­mu­larza re­krutacyj­ne­go:

 • an­kietę oso­bową
 • umowę o warun­kach odpłat­ności za stu­dia (2 eg­zem­plarze – pod­pi­sy na każdej stro­nie)
 • załącz­ni­ki do umo­wy (2 eg­zem­plarze – pod­pi­sy na każdej stro­nie)

4. In­for­ma­cja o przyjęciu na stu­dia po­ja­wi się na twoim kon­cie re­krutacyj­nym na drugi dzień ro­bo­czy. Otrzymasz ją także pocztą na wska­za­ny przez sie­bie ad­res.

Więcej in­for­ma­cji: http://www.stu­dia.swps.pl/

Studia za granicą

Studia to wspaniały czas i wiele możliwości. Wcale nie musisz ich spędzać w jednym mieście i w jednym kraju.

Belgia, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Korea, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Włochy, USA, Wielka Brytania… czekają na ciebie.

SWPS uczestniczy w licznych programach partnerskich, z których najbardziej znany jest Erasmus.

Jak to zrobić?

To proste!Wystarczy, że ukończyłeś pierwszy semestr studiów i znasz język obcy. Możesz studiować w jednym z 90 uniwersytetów, z którymi SWPS podpisała umowy. Sam wybierasz, dokąd chcesz jechać.

Dlaczego warto?

Wyjazd na Erasmusa to nie tylko przygoda życia, niezapomniane wspomnienia i wspaniała podróż.
Jeszcze lepsza znajomość języka obcego, międzynarodowe znajomości, które mogą zaowocować w przyszłości cennymi kontaktami biznesowymi, możliwość uczenia się przedmiotów, których nie ma w Polsce, czy realizacja ciekawych projektów w międzykulturowym gronie to także bardzo duże plusy „erasmusowych” wyjazdów.

Studenci SWPS chętnie z nich korzystają. Zazwyczaj pobyt za granicą trwa 1 semestr, ale często zdarza się, że studenci po pierwszym semestrze zostają na kolejny! Tak bardzo podoba im się pobyt za granicą.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rekrutacji w Warszawie

22 517 96 11, 22 517 96 35
rekrutacja@swps.edu.pl

Adres:

ul. Chodakowska 19/31, 03-815
hol główny, parter

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00
soboty 10.00-14.00

Artykuły dotyczące uczelni
Total 12 items.
Drzwi otwarte online na Uniwersytecie SWPS

Drzwi otwarte online na Uniwersytecie SWPS

Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Warto ją podjąć z rozmysłem i…
Młodzież dzisiaj dorasta inaczej

Młodzież dzisiaj dorasta inaczej

Dziś młodzi szybciej niż kiedyś nabywają kompetencje poznawcze, intelektualne, związane także z możliwością pracy zawodowej…
Podyplomowe, dwusemestralne studia Creative Coding na SWPS

Podyplomowe, dwusemestralne studia Creative C...

Kadrę studiów tworzą prawdziwi pasjonaci, niektórzy z ponad 25-letnim doświadczeniem w nauczaniu kodowania w sposób…
Zawody przyszłości wg Joanny Jeśman ze School of Ideas

Zawody przyszłości wg Joanny Jeśman ze School...

HR generalist, product manager w sektorze bankowym, asset manager, fit-out coordinator, doradca medyczny, key account…
Zdobądź program stypendialny Uniwersytetu SWPS

Zdobądź program stypendialny Uniwersytetu SWP...

Ideą programu stypendialnego „Mistrzowski Start” jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Uniwersytet SWPS oferuje kandydatom…
Studencka Poradnia Prawna przy Uniwersytecie SWPS pro bono

Studencka Poradnia Prawna przy Uniwersytecie...

Od dwóch lat przy Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS działa Studencka Poradnia Prawna, udzielająca bezpłatnych porad…
Stypendium za talent do języków od Uniwersytetu SWPS

Stypendium za talent do języków od Uniwersyte...

Program stypendialny „Językiada” daje uczniom szansę na sfinansowanie I roku studiów I stopnia na wybranym…
Uniwersytet SWPS zaprasza na Drzwi Otwarte

Uniwersytet SWPS zaprasza na Drzwi Otwarte

Podczas Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS, które odbędą się 4 lipca 2015 r., w pięciu kampusach…
Weź udział w

Weź udział w "Językiadzie" i zdobądź stypendi...

SWPS w Warszawie przygotowała stypendia dla trzech osób na studiach filologicznych, które uzyskają najwyższą liczbę…
Podyplomowe studia w SWPS „Africa: business and beyond”

Podyplomowe studia w SWPS „Africa: business a...

Studia podyplomowe „Africa: business and beyond” SWPS startują od 25 października 2015 roku. Będą trwały…
Zadbaj o trening mózgu przed maturą

Zadbaj o trening mózgu przed maturą

Czy zastanawiasz się czasem, jak dbać o swój mózg? Skoro ludzie przykładają tak dużą wagę…
SWPS - Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej

SWPS - Psychologia śledcza w praktyce operacy...

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie zaprasza absolwentów studiów wyższych na studia podyplomowe „Psychologia śledcza…
Lokalizacja