Inżynieria bezpieczeństwa

Studenci inżynierii bezpieczeństwa przygotowują się do samodzielnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych w firmach z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, opracowywania i wdrażania systemów zarządzania jakością produkcji, środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Oceniają ryzyko zawodowe, organizują i prowadzą prace badawcze i rozwojowe, a w szczególności projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem. Studenci kierunku posiadają kompleksowe przygotowanie z zakresu inżynierii bezpieczeństwa oraz gruntowną wiedzę z obszaru zarządzania i ekonomii. Są zaznajomieni z metodyką badawczą oraz zarządzaniem zespołami ludzkimi.

Po ukończeniu studiów są uprawnieni do prowadzenia własnej firmy dydaktycznej w szkolnictwie podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym w zakresie kształcenia w dziedzinie bhp.

Specjalności oferowane na inżynierii bezpieczeństwa:

 • inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem,
 • inżynieria bezpieczeństwa środowiska morskiego,
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy,
 • bezpieczeństwo osób i mienia,
 • inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe,
 • zagrożenia bezpieczeństwa obiektów i systemów technicznych,
 • bezpieczeństwo transportu drogowego,
 • ergonomika i bezpieczeństwo pracy,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,
 • bezpieczeństwo maszyn,
 • urządzeń i systemów energetycznych,
 • inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego i zawodowego

Perspektywy pracy po inżynierii bezpieczeństwa

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych podmiotach gospodarczych, administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej zajmujących się problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, biurach projektowych i doradczych, placówkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą pracować jako eksperci w zakresie inżynierii bezpieczeństwa.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 23 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Komentarze (0)

No comments found