Geoinformatyka

Studia na kie­run­ku Geoin­for­ma­ty­ka maja na celu kształcenie specjalistów, mających zdol­ność łącze­nia wie­dzy i umiejętności z za­kresu in­for­ma­ty­ki oraz nauk geoin­for­ma­cyj­nych (geode­zji i kar­to­gra­fii).

Studenci poznają nowoczesne technologie geoinformatyczne - systemy informacji przestrzennej, przestrzennych baz danych, teledetekcji, modelowania geodynamicznego, planowania przestrzennego. Uczą się wykorzystywać metody numeryczne, algorytmy, nowoczesne metody programowania. Tworzyć aplikacje informatyczne, systemy wizualizacji danych, projektować i obsługiwać komputerowe systemy pomiarowe.

Student kierunku Geoin­for­ma­ty­ka będzie gotowy do kreowania nowych in­nowacyj­nych pro­duktów geoin­for­ma­cyj­nych (m.in. map cyfro­wych, geopor­tali, aplika­cji loka­lizacyj­nych i na­wiga­cyj­nych), do właści­we­go sto­so­wania stan­dardów z za­kresu in­for­ma­cji geogra­ficz­nej. Ma także po­sia­dać umiejętność efek­tyw­nej ko­mu­nika­cji w ramach in­ter­dyscyplinar­nych ze­społów pro­jek­to­wych (in­for­ma­ty­cy, geode­ci, kar­to­gra­fo­wie, fo­to­gra­metrzy, geologo­wie, itp.).


Dla kogo studia na kierunku Geoinformatyka

Studia na Geoinformatyce są odpowiednie dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami znajdującymi zastosowanie w naukach przyrodniczych.

Wiele przedmiotów inżynierskich wymaga predyspozycji technicznych, analitycznych, umysłu ścisłego.

Program kształcenia studentów na kierunku Geoinformatyka

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • techniki wizualizacji geodanych
 • grafika komputerowa
 • teledetekcja
 • forogrametria
 • systemy informacji geograficznej
 • algorytmy i struktury danych
 • podstawy geomorfologii i morfodynamiki
 • podstawy geodezji i kartografii
 • podstawy geofizyki inżynierskiej
 • przetwarzanie systemów cyfrowych
 • metody optymalizacji
 • podstawy fizyki atmosfery.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Geoinformatyka

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik maturalne z przedmiotów wskazanych przez konkretne uczelnie.

Najczęściej są to:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Szczegóły związane z naborem na wybrane uczelnie sprawdzajcie w serwisach rekrutacyjnych konkretnych szkół wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku Geoinformatyka

Potencjalne miejsca pracy absolwentów Geoinforamtyki to przykładowo:

 • firmy z branży IT
 • firmy geoinżynieryjne, hydroinżynieryjne
 • administracja publiczna
 • instytuty badawcze
 • przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne
 • firmy i instytucje wykorzystujące zasoby danych przestrzennych m.in w takich sektorach gospodarki jak telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia i leśnictwo.
Opinie o kierunku Geoinformatyka

Dane przestrzenne znajdują zastosowanie w tak wielu dziedzinach, że wykształcenie w tym zakresie to z pewnością perspektywiczna inwestycja.


Kierunki pokrewne do kierunku Geoinformatyka
Jakie uczelnie oferują kierunek Geoinformatyka
Total 5 items.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Geoinformatyka

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found