Geoinformatyka

Studia na kie­run­ku geoin­for­ma­ty­ka maja na celu kształcenie specjalistów, mających zdol­ność łącze­nia wie­dzy i umiejętności z za­kresu in­for­ma­ty­ki oraz z za­kresu sze­ro­ko ro­zu­mia­nych nauk geoin­for­ma­cyj­nych (geode­zji i kar­to­gra­fii),

Student kierunku geoin­for­ma­ty­ka będzie gotowy do kreowania nowych in­nowacyj­nych pro­duktów geoin­for­ma­cyj­nych (m.in. map cyfro­wych, geopor­tali, aplika­cji loka­lizacyj­nych i na­wiga­cyj­nych), do właści­we­go sto­so­wania stan­dardów z za­kresu in­for­ma­cji geogra­ficz­nej. Ma także po­sia­dać umiejętność efek­tyw­nej ko­mu­nika­cji w ramach in­ter­dyscyplinar­nych ze­społów pro­jek­to­wych (in­for­ma­ty­cy, geode­ci, kar­to­gra­fo­wie, fo­to­gra­metrzy, geologo­wie, itp.).

Ab­sol­went kierunku geoin­for­ma­ty­ka będzie przy­go­to­wany zarówno do pra­cy w in­sty­tu­cjach oraz przed­siębior­stwach działających w sek­to­rze geode­zji i kar­to­gra­fii, in­for­ma­ty­ki, jak i w in­nych sek­to­rach go­spo­dar­ki w działal­ności związa­nej z zarządze­niem geoin­for­macją (np. te­le­ko­mu­nika­cja, ener­gety­ka, ban­ko­wość i ubez­pie­cze­nia, geomar­keting, bez­pie­czeństwo i obron­ność, tu­rysty­ka, logisty­ka i tran­s­port, och­ro­na śro­dowiska, planowanie prze­strzen­ne, geologia, leśnic­two).

Jakie uczelnie oferują kierunek Geoinformatyka
Total 5 items.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Geoinformatyka

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 262

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 602
Komentarze (0)
No comments found