Studia prawno-administracyjne

Studia prawno-administracyjne

Studia prawnicze uznawane są za trudne, elitarne, wymagające pracy i zaangażowania. Na liście najpopularniejszych kierunków prawo utrzymuje się niezmiennie od lat w ścisłej czołówce. Ukończenie studiów prawniczych daje szerokie możliwości znalezienia interesującej i dobrze płatnej pracy. Absolwenci prawa znajdują zatrudnienie jako: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, komornicy, kuratorzy sądowi, eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej, działach prawnych firm prywatnych i państwowych. Pracują w charakterze wysokiej klasy specjalistów w instytucjach europejskich, fundacjach, stowarzyszeniach, bankach, firmach ubezpieczeniowych i brokerskich oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza prawnicza.

Także administracja cieszy się dużym powodzeniem wśród kandydatów na studia, a po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej kierunek ten nabrał dużo większego prestiżu. Studia administracyjne kształcą specjalistów do pracy w urzędach publicznych, prywatnych, samorządowych, rządowych, firmach konsultingowych i doradczych, organizacjach pozarządowych, instytucjach międzynarodowychoraz strukturach Unii Europejskiej.

Kończąc studia administracyjne absolwent powinien mieć doskonałe rozeznanie w technikach biurowych, umieć organizować i kierować zespołem pracowników, znać narzędzia komunikacyjne. Po ukończeniu studiów administracyjnych zatrudnienie można znaleźć wszędzie tam, gdzie wymagana jest umiejętność zastosowania przepisów i regulacji prawnych w praktyce.

Są to takie zawody, jak: urzędnik do spraw podatków, urzędnik organów udzielających licencji, pośrednik pracy, specjalista analizy rynku pracy, referent administracyjno-biurowy, urzędnik państwowy, urzędnik samorządowy, pracownik administracji oświatowej.


Prawno-administracyjne kierunki studiów
Wykaz uczelni oferujących studia prawno-administracyjne
Total 106 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Pokaż więcej…

Polecane prawno-administracyjne studia podyplomowe
Opinie o studiach prawno-administracyjnych

Studia prawnicze to prestiż, wyróżnienie. Wybierają je najlepsi i tacy też zdobywają indeks. Wiele lat trudnej nauki, następnie aplikacja – to wszystko powoduje, że studia kończą wybrani, dołączając do elitarnej grupy reprezentującej zawody prawnicze.

To też kierunki dla osób, które mają konkretne plany zawodowe i zarysowaną ścieżkę kariery. Studia – najczęściej uniwersytecki – dają solidne wykształcenie i dobre perspektywy pracy.

Kierunki związane z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem w sektorze publicznym można uzyskać w bardzo wielu uczelniach niepublicznych, uniwersytetach, uczelniach ekonomicznych, wojskowych i technicznych.

Hania, absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego chwali swój wcześniejszy wybór: „Ukończyłam 3 lata temu administrację. Miło nawet wspominam te czasy. Dobra atmosfera. Niektóre egzaminy bardzo wymagające, szczególnie te dotyczące określonych gałęzi prawa. Niektóre bezproblemowo. Dużo nauki na pamięć. Praktyki jednorazowo w Urzędzie Miasta. W sumie po studiach zarówno ja, jak i moi znajomi mamy pracę. Albo w urzędach (np. ZUS, skarbówka) albo w małych prywatnych firmach.”

„W moim przypadku wybór studiów niejako wymusił na mnie pracodawca. Zdobyłam licencjat w zupełnie innej dziedzinie, pracuję w Urzędzie Miasta. Mój awans był możliwy tylko po ukończeniu studiów administracyjnych. Mi wystarczyły dwa lat zaocznych studiów II stopnia i chociaż wiele rzeczy znałam z codziennej praktyki, potrzebne było formalne potwierdzenie moich kwalifikacji. Zdobywajcie więc wykształcenie. Dyplom wyższej uczelni to nie tylko satysfakcja, ale – jak w moim przypadku – warunek rozwoju zawodowego.” – swoje doświadczenia wspomina Jola, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Czytaj więcej o studiach prawno-administracyjnych
Czy warto kończyć studia prawno-administracyjne?

Jeśli chcesz zasiadać na sali rozpraw w sędziowskiej todze, być oskarżycielem, obrońcą, krótko mówiąc - wykonywać konkretne zawody - musisz skończyć studia prawnicze.

Tu nie ma drogi na skróty. Po uzyskaniu dyplomu magistra prawa przed Tobą konkretna aplikacja, dopiero jej ukończenie czyni Cię 100-procentowym przedstawicielem określonego zawodu prawniczego. Studia prawnicze to zatem warunek konieczny, nie warto, ale po prostu trzeba je skończyć.

Mówiąc o kierunkach prawniczych nie sposób pominąć kwestii ich niewątpliwej elitarności, prestiżu. To ciągle studia dla naprawdę najlepszych, najwytrwalszych, wybranych. Ich ukończenie daje ogromną satysfakcję, poszanowanie.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kierunków typowo administracyjnych. Praca w strukturach administracji państwowej, instytucjach rządowych i międzynarodowych nie jest możliwa bez konkretnych kwalifikacji.

Programy wybranych studiów (np. administracyjnych) są tak skonstruowane, że ich ukończenie pozwala automatycznie uzyskać dodatkowe punkty podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Konkretne specjalności przygotowują bezpośrednio do egzaminu na licencję detektywa - to taki bonus oprócz uzyskanego dyplomu.

Studiowanie jakichkolwiek kierunków to szansa na rozwój, poszerzanie horyzontów, kontakt z ciekawymi ludźmi, autorytetami w określonej dziedzinie. Wszelkie praktyki, staże realizowane w ramach studiów to doskonała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, zmierzenia się z sytuacjami, które będą codziennością w przyszłej pracy.

W trakcie studiów można skorzystać z realizowanych przez uczelnię programów wymiany międzynarodowej studentów. Gdzie, jak nie na studiach w partnerskiej uczelni podszlifujemy lepiej język obcy, poznamy realia innego kraju, nawiążemy międzynarodowe znajomości.

Niezaprzeczalne więc są zalety studiowania. Dyplom wyższej uczelni to też niezbędny wymóg, jeśli ktoś rozważa taką formę kształcenia i potwierdzenia kwalifikacji jak studia podyplomowe, doktoranckie, MBA (Master of Business Administration) czy MPA (Master of Public Administration) - bez których pewne stanowiska są po prostu nieosiągalne.

Jaka praca po studiach prawno-administracyjnych?

Ukończenie kierunku prawniczego, a precyzyjniej mówiąc – konkretnej aplikacji – silnie determinuje przyszłe życie zawodowe. Absolwenci pracują najczęściej jako adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, notariusze, radcowie prawni, komornicy – zgodnie z wybraną wcześniej aplikacją. Oczywiście to nie jedyna ścieżka, jaką mogą podążać prawnicy.

Uzyskanie dyplomu (bez aplikacji) pozwala na podjęcie pracy w szeroko pojętych organach sprawiedliwości, w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i państwowego na stanowiskach związanych z obsługą prawną tych podmiotów. Prawnicy zatrudniani są w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych – wszędzie tam, gdzie potrzebni są specjaliści, potrafiący interpretować zmieniające się przepisy i właściwie je stosować. Są negocjatorami, mediatorami, zajmują się doradztwem podatkowym.

Absolwenci kierunków prawno-administracyjnych zatrudniani są w organach ochrony prawnej, organach ścigania, służbie penitencjarnej, urzędach administracji publicznej, straży miejskiej.

Kierunki stricte administracyjne przygotowują kadrę do pracy urzędniczej w organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, strukturach samorządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, a także w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami czy instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dla kogo studia prawno-administracyjne?

Studiów prawniczych nie wybierają przypadkowe osoby. Gęste sito rekrutacji tylko najlepszym pozwala uzyskać wymarzony indeks. To więc decyzja przemyślana, podjęta odpowiednio wcześnie, aby wypracować jak najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym.

A na studiach też łatwo nie będzie. Od kandydata oczekuje się nie tylko łatwości przyswajania dużych partii materiału i doskonałej pamięci, ale przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia, interpretowania przepisów, analizowania ich zawiłości i skutecznego ich stosowania.

Prawnicy to najczęściej doskonali mówcy, potrafiący przejrzyście przedstawić swoje racje, wyjaśnić w przystępny sposób znaczenie zapisów zawartych w sformułowanych skostniałym językiem paragrafach.

Długie i ciężkie studia wymagają od kandydatów pracowitości, wytrwałości, samodyscypliny. Idealny kandydat powinien być osobą pewną siebie, zdecydowaną, konsekwentną.

Studia administracyjno-prawne są dla osób, które interesują się gospodarką, funkcjonowaniem instytucji publicznych, życiem społecznym, problematyką nadużyć prawnych. Przyszli pracownicy administracyjni powinni swobodnie poruszać się w technikach biurowych, posługiwać narzędziami komunikacyjnymi. Posiadać predyspozycje zarządcze, umieć kierować zespołami ludzi, łatwo nawiązywać kontakt, wzbudzać zaufanie. Ich praca, decyzje, podejmowana aktywność będą mocno warunkowane konkretnymi przepisami – administracyjnymi. Zatem łatwość poruszania się po meandrach zmieniającego prawa będzie również wartościową cechą.

Zasady rekrutacji na studiach prawno-administracyjnych?

Kandydaci na kierunki prawno-administracyjne rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z wskazanych przez uczelnię przedmiotów. Najczęściej są to język polski, język obcy, matematyka, historia, wos lub geografia. Uczelnie przeliczają punkty z konkretnych przedmiotów, lub podają kilka z nich, wybór pozostawiając kandydatowi. Czasami wystarczy zdać określony przedmiot na poziomie podstawowym, chociaż osoby które zdawały go na poziomie rozszerzonym zdobędą więcej punktów – ich szanse są tym samym większe.

Zawsze wcześniej sprawdzajcie szczegółowo, jakie są wymagania rekrutacyjne na konkretne kierunki, aby się odpowiednio wcześnie przygotować i zdać maturę z wynikiem, który zagwarantuje przyjęcie na studia.

Przykładowo kandydaci na prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza będą rekrutowani w oparciu o punkty uzyskane na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: historia, matematyka, wos. Poziom przedmiotów jest dowolny, ale w przelicznik wyników z poziomu rozszerzonego jest dwa razy większy. Osoby, które wybiorą ten sam kierunek na Uniwersytecie Wrocławskim muszą wskazać trzy przedmioty z takich grup: matematyka lub historia, język polski lub geografia oraz dowolny język obcy. Punktacja za wynik z poziomu rozszerzonego jest również dwukrotnie większa.

Z kolei wybierając administrację na Uniwersytecie Gdańskim musicie dobrze zdać język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, historia, wos, język łaciński i kultura antyczna. Uniwersytet Śląski nie sugeruje konkretnych przedmiotów – kandydat sam wybiera trzy dowolne, zdawane w części pisemnej.

Aplikując na jeden z kierunków prawno-administracyjnych w szkołach niepublicznych najczęściej wystarczy złożyć komplet wymaganych dokumentów. Upewnijcie się jednak, czy konkretna szkoła nie wymaga wyniku z określonego przedmiotu maturalnego.

Zanim wybierzesz studia prawno-administracyjne

Decydując się na kierunek prawniczy trzeba pamiętać, że są to jednolite studia magisterskie 5-letnie. Nie ma możliwości uzyskania wcześniej dyplomu np. licencjata i kontynuowania kształcenia na studiach uzupełniających II stopnia. To oczywiście studia bardzo wartościowe i zainwestowanie w 5 lat nauki przyniesie wymierne efekty w postaci solidnej, dobrze płatnej pracy, jednak tego aspektu nie należy pomijać.

Pod pojęciem studiów prawno-administracyjnych kryje się kilka dosyć odmiennych kierunków. Wybierając któryś z nich niejako już decydujecie się na określoną ścieżkę kariery. Edukacja prawnicza zazwyczaj nie kończy się wraz z uzyskaniem dyplomu. Dopiero ukończenie aplikacji pozwala na podjęcie pracy w konkretnych zawodach prawniczych. Droga do stabilizacji zawodowej jest więc naprawdę długa, a decyzja o jej wyborze nie może być przypadkowa.

Zanim wybierzecie konkretne studia, oceńcie swoje szanse. Sprawdźcie szczegółowe zasady rekrutacji, sposoby przeliczania wyników maturalnych, progi punktowe obowiązujące w poprzednich latach. To da pewne wyobrażenie, czy dacie radę w procesie kwalifikacyjnym. Może się okazać, że wybierając ten sam kierunek w innym ośrodku akademickim zwiększacie prawdopodobieństwo zdobycie indeksu, gdyż Wasze świadectwo pozwoli na uzyskanie lepszego wyniku na innej uczelni.

Warto również dowiedzieć się jak najwięcej o samej uczelni, wydziale. Porównujcie programy studiów – one na tych samych kierunkach są zbliżone, jednak zawsze jest przestrzeń, którą można samemu kształtować: przedmioty do wyboru, seminaria, praktyki. Dowiadujcie się, jaka jest baza dydaktyczna uczelni. Czy wydział współpracuje z innymi uczelniami i umożliwia wymianę międzynarodową studentów.

Odwiedzajcie drzwi otwarte, targi edukacyjne. Czytajcie fora internetowe, opinie o uczelniach. Im więcej informacji uzyskacie na etapie wyboru szkoły, tym decyzja o konkretnych studiach będzie bardziej świadoma.

Treści powiązane ze studiami prawno-administracyjnymi

Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie...

Prawnik to jeden z zawodów cieszących się szczególnym prestiżem. Aby...

​Prawo we Wrocławiu

Co skłania rzesze maturzystów do walki o indeks na tym...

Prawo w Szczecinie

Marzy Ci się profesja sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza czy radcy...

Studia prawnicze w Poznaniu i...

Kierunki prawnicze niezmiennie od lat uchodzą zarówno za prestiżowe, jak...

Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni,...

Umiejętność stosowania prawa to kompetencja kluczowe we współczesnej gospodarce i...

​Prawo na Śląsku

Zawód prawniczy to prestiż, szacunek. Pewność zatrudnienia i dobre zarobki...

Studia prawnicze w Rzeszowie i...

Marzysz o płomiennych przemowach w sądzie? Chcesz zasiadać na sali...

​Prawo w Toruniu

Studia prawnicze uchodzą za prestiżowe, elitarne, trudne. Prawie każdy kandydat...

Studia prawnicze w Szczecinie i...

„Przestrzeganie praw jest o wiele ważniejsze od ich ustanawiania” -...

​Prawo w Gdyni

Studia prawnicze nieustającą kojarzą się z prestiżem, elitarnością, wyjątkowością. Prawnicy,...

Prawo

Któż nie marzy o błyskotliwej karierze serialowej Magdy M. czy...

Prawo w Bydgoszczy

Prawo to nieustająco jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów. Zawody...

Studia prawnicze w Zielonej Górze...

Marzycie o zawodzie prawnika? Łatwo zapamiętujecie duże partie materiału? Posiadacie...

​Prawo w Lublinie

Chętnych na prawo z roku na rok nie ubywa. Kierunek...

​Prawo w Poznaniu

Prawo to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Jeżeli więc planujesz...

Studia prawnicze w Białymstoku i...

Profesjonalna wiedza prawnicza to gwarancja atrakcyjnego zatrudnienia, solidnych zarobków, stabilnej...

​Uniwersytet Warszawski (UW) - kierunek...

​Uniwersytet Warszawski (UW) od lat kształci studentów na prestiżowym kierunku,...

​Prawo w Krakowie

Studia na kierunku Prawo to na pewno duży prestiż. O...

Studia prawnicze w Warszawie i...

Dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę, niż ustanowić dobre prawo...

Prawo w Warszawie

Studia na prawie trwają 5 lat, absolwent uzyskuje tytuł magistra....

Prawo w Olsztynie

Bycie prawnikiem wiąże się z prestiżem. Powszechne jest również przekonaniem,...

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji...

Marzysz, aby zostać sędzią, adwokatem, prokuratorem lub wykonywać inny zawód...

Studia prawnicze w Łodzi i...

Zawody prawnicze od zawsze budziły szacunek i uznanie społeczne, czasem...

Studia prawnicze w Lublinie i...

Trudne studia prawnicze wymagają od kandydatów wiele determinacji, pracowitości, zawziętości.Uzyskane...

Studia prawnicze w Krakowie i...

Elitarność zawodów prawniczych jest niezaprzeczalna. Gęste sito rekrutacji, ciężkie studia,...

​Prawo w Kielcach

Jeżeli marzysz o karierze sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej, notarialnej czy komorniczej,...

Studia prawnicze w Opolu i...

Studia na prawie pozwalają na uzyskanie umiejętności sprawnego poruszania się...

Studia prawnicze w Olsztynie i...

Marzą Wam się elitarne studia? Chcecie zdobyć prestiżowy zawód? Wybierzcie...

Studiuj prawo we Wrocławiu -...

Prawo od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów na studia....

Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy...

Planujesz studia na Prawie? Przygotuj się na spora dawkę nauki...

​Uczelnia Łazarskiego w Warszawie -...

Uczelnia Łazarskiego zalicza się do wiodących w obszarze nauk ekonomicznych...

Prawo w Łodzi

Prawo nieustająco pozostaje jednym z najbardziej obleganych kierunków studiów. Zawody...

​Prawo w Gdańsku

Uzyskanie tytułu magistra prawa uprawnia do rozpoczęcia aplikacji, przygotowującej do...

​Studia prawnicze we Wrocławiu i...

Studia prawnicze to często tradycja rodzinna, marzenie o karierze w...

Studia prawnicze w Kielcach i...

Statystyki rekrutacyjny potwierdzają, że studia prawnicze cieszą się dużym zainteresowaniem...

​Prawo w Katowicach

Prawie 4 osoby ubiegały się o indeks na prawie podczas...

​Prawo w Białymstoku

Studia prawnicze to na pewno propozycja dla osób sumiennych, pracowitych,...