Gdzie pedagodzy znajdują pracę?

Możliwości jest wiele. Ukończone specjalności ukierunkowują na konkretne dziedziny życia społecznego. Wybrane miejsca pracy to szkoły, przedszkola, świetlice, poradnie pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, internaty, domy dziecka, domy spokojnej starości, pomocy społecznej, agencje zatrudnienia, firmy szkoleniowe, działy HR i szereg innych.

Jak wyglądają studia na pedagogice?

Studia są dwustopniowe: 3-letnie licencjackie, po których można kontynuować kształcenie na poziomie magisterskim. Większość poniższych uczelni oferuje studia II stopnia, które mogą rozpocząć absolwenci pedagogiki, ale też kierunków pokrewnych.

Gdzie można studiować pedagogikę w Bydgoszczy?

Bydgoskich uczelni oferujących kierunek pedagogika jest kilka:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalności:

 • pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
 • animacja społeczna i zarządzanie kulturą
 • asystent osoby starszej
 • doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery
 • edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
 • opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
 • resocjalizacja.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz od jednego do trzech przedmiotów dodatkowych, w tym obowiązkowo z matematyki.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1600 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, specjalności:

 • pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną
 • pedagogika szkolna z treningiem kreatywności
 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim
 • praca z osobami niedostosowanymi społecznie z profilaktyką uzależnień.

Rok studiów kosztuje 3750 zł.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, specjalności:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska)
 • pedagogika rewalidacyjna (oligofrenopedagogika)
 • pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
 • resocjalizacja z profilaktyką społeczną
 • psychopedagogika
 • pedagogika rekreacyjna
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją artystyczną
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • andragogika z edukacją gerontologiczną
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza małego dziecka ze wspomaganiem rozwoju
 • pedagogika opiekuńcza z elementami terapii pedagogicznej
 • wychowanie obronne

Rok studiów kosztuje 2950 zł.

Bydgoska Szkoła Wyższa, specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Rok studiów kosztuje 2850 zł.

Pedagogika to bardzo szerokie zagadnienie. Konkretne specjalności mają wykształcić specjalistów z zawężonej dziedziny.

O tym, czym się kierować, aby uniknąć rozczarowań i czego się spodziewać na studiach pedagogicznych opowiada studentka piątego roku: https://www.aniamaluje.com/2014/06/czy-warto-studiowac-pedagogike.html.