Latynoamerykanistyka

Studia na kierunku Latynoamerykanistyka oferują wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych związanych z problematyką latynoamerykańską.

Podczas studiów I stopnia studenci poznają m.in. historię Ameryki Łacińskiej, specyfikę dynamicznych przemian państw i społeczeństw latynoamerykańskich, zróżnicowanie etniczno-rasowe oraz religijne, problemy społeczne, systemy polityczne oraz kulturę latynoamerykańską. Dokonując wyboru kursów fakultatywnych studenci będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianej problematyki amerykańskiej, obejmującej zarówno Amerykę Łacińską i Karaiby, jak i Amerykę Północną.

Jednocześnie studenci kierunku Latynoamerykanistyka uzyskają podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, uczestnicząc w takich zajęciach jak: socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie czy metody nauk społecznych.

Istotnym elementem studiów jest nacisk na nauczanie i/lub doskonalenie języka hiszpańskiego od I roku studiów oraz języka angielskiego od II roku studiów. Plan studiów pierwszego stopnia na kierunku latynoamerykanistyka umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze blisko 40% punktów ECTS. Ogólna liczba punktów ECTS w ramach całych studiów wynosi 180.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w:

  • wykładach gościnnych naukowców i dydaktyków z różnych stron świata (w tym amerykańskich i latynoamerykańskich),
  • konferencjach i seminariach naukowych podejmujących interdyscyplinarne badania nad zagadnieniami latynoamerykańskimi (Krakowskie Konferencje Latynoamerykanistyczne),
  • wymianach studenckich objętych programem Erasmus+, wymianach oferowanych na podstawie umów o współpracy międzynarodowej oraz dyskusjach ze studentami z różnych stron świata, którzy studiują na prowadzonych przez Instytut studiach transatlantyckich (TransAtlantic Studies),
  • studenckich kołach naukowych,
  • oraz innych imprezach okolicznościowych promujących kulturę i obyczaje latynoamerykańskie (Dni Latynoamerykańskie, tradycyjne święta latynoamerykańskie, Dni poszczególnych państw Ameryki Łacińskiej).

Profil absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Latynoamerykanistyka posiada ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień obejmujących obszar nauk społecznych i humanistycznych, w tym szczególnie odnoszącą się do Ameryki Łacińskiej, zna historyczne uwarunkowania i współczesne mechanizmy funkcjonowania państw latynoamerykańskich, rozumie podstawowe procesy społeczne i kulturowe zachodzące na kontynencie amerykańskim, umie rozwiązywać proste problemy zawodowe i współpracować z innymi osobami.

Absolwent latynoamerykanistyki posługuje się językiem angielskim lub hiszpańskim co najmniej na poziomie B2, potrafi gromadzić i analizować informacje w stopniu podstawowym, a także ma szersze spojrzenie na relacje społeczne przez pryzmat doświadczeń latynoamerykańskich. Jednocześnie jest gotowy do wdrożenia nabytych podczas studiów umiejętności i kompetencji społecznych w życiu publicznym i prywatnym oraz do kontynuowania nauczania na studiach II stopnia o profilu społecznym lub humanistycznym, w tym szczególnie na kierunku amerykanistyka (specjalność Ameryka Łacińska lub Ameryka Północna).

Absolwent studiów I stopnia, jeśli nie decyduje się na dalsze kształcenie, jest w stanie wykorzystać nabytą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne do pracy w mediach, ośrodkach kultury, biznesie, agencjach reklamy i marketingu, instytucjach publicznych (społecznych, politycznych, kulturalnych), w szczególności tych zajmujących się współpracą z zagranicą, w dyplomacji oraz w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych. Uzyskane kwalifikacje ułatwią absolwentowi pracę w środowisku wielokulturowym zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jakie uczelnie oferują kierunek Latynoamerykanistyka

Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Latynoamerykanistyka

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 472

Komentarze (0)

No comments found