Geografia

Studenci geografii kształceni są w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. Zajęcia realizowane w ramach kierunku geografia związane są w szczególności z środowiskiem geograficznym oraz działalnością człowieka w tym środowisku. Ćwiczenia terenowe uzupełniają zajęcia dydaktycznie w okresie letnim.

Program umożliwia studentom poznanie podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce w skali lokalnej i globalnej. Celem kształcenia na kierunku geografia jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią geograficzną.

Specjalności oferowane na geografii:

 • geoekologia
 • geografia fizyczna
 • geografia kształtowania obrazu
 • geografia osadnictwa
 • geografia społeczno-ekonomiczna
 • geoinformacja
 • geologia
 • gleboznawstwo i geografia gleb
 • gospodarka przestrzenna
 • hydrologia, meteorologia i klimatologia
 • kształtowanie środowiska przyrodniczego
 • kartografia i topografia
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • organizacją działalności społeczno-gospodarczej
 • systemy informacji geograficznej
 • teledetekcja
 • turystyka

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku geografia

Absolwent posiada wiedzę ogólnogeograficzną, która umożliwia samodzielne analizowanie relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyrody i człowieka. Jego umiejętności pozwalają na wyjaśnianie w sposób kompleksowy procesów, zjawisk fizycznych i społecznych zachodzących w środowisku, rozkładu przestrzennego form działalności człowieka i ich wpływu na zmiany w naturze.

Po ukończeniu kierunku geografia można pracować w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, biurach planowania przestrzennego, biurach projektów, przedsiębiorstwach turystycznych, organach administracji państwowej i gospodarczej zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska, a także w służbach meteorologicznych i hydrologicznych oraz geologicznych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 16 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy