Geografia

Studenci geografii kształceni są w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. Zajęcia realizowane w ramach kierunku geografia związane są w szczególności z środowiskiem geograficznym oraz działalnością człowieka w tym środowisku. Ćwiczenia terenowe uzupełniają zajęcia dydaktycznie w okresie letnim.

Program umożliwia studentom poznanie podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce w skali lokalnej i globalnej. Celem kształcenia na kierunku geografia jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią geograficzną.

Specjalności oferowane na geografii:

  • geoekologia
  • geografia fizyczna
  • geografia kształtowania obrazu
  • geografia osadnictwa
  • geografia społeczno-ekonomiczna
  • geoinformacja
  • geologia
  • gleboznawstwo i geografia gleb
  • gospodarka przestrzenna
  • hydrologia, meteorologia i klimatologia
  • kształtowanie środowiska przyrodniczego
  • kartografia i topografia
  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  • organizacją działalności społeczno-gospodarczej
  • systemy informacji geograficznej
  • teledetekcja
  • turystyka

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku geografia

Absolwent posiada wiedzę ogólnogeograficzną, która umożliwia samodzielne analizowanie relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyrody i człowieka. Jego umiejętności pozwalają na wyjaśnianie w sposób kompleksowy procesów, zjawisk fizycznych i społecznych zachodzących w środowisku, rozkładu przestrzennego form działalności człowieka i ich wpływu na zmiany w naturze.

Po ukończeniu kierunku geografia można pracować w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, biurach planowania przestrzennego, biurach projektów, przedsiębiorstwach turystycznych, organach administracji państwowej i gospodarczej zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska, a także w służbach meteorologicznych i hydrologicznych oraz geologicznych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 16 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy