Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo higiena pracy zajmuje się analizą i oceną zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz oceną ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Człowiek w środowisku pracy może być narażony na oddziaływanie czynników zagrażających jego zdrowiu i życiu. Czynniki te dzielimy na dwie podstawowe grupy: czynniki niebezpieczne oraz czynniki szkodliwe i uciążliwe. W zależności od stężenia lub natężenia czynniki uciążliwe mogą stać się szkodliwymi, zagrażającymi zdrowiu lub niebezpiecznymi zagrażającym życiu.

Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii i bezpieczeństwa. Potrafią rozwiązywać problemy organizacyjne i prawne w szeroko pojętej dziedzinie ochrony pracy. Potrafią budować odpowiednią kulturę organizacyjną firmy, przyczyniając się w tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, jak też bezpieczeństwa publicznego i społecznego. Posiadają umiejętności do organizowania warunków pracy gwarantujących bezpieczeństwo. Mają zdolność kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia oraz wdrażania systemów bezpieczeństwa pracy.

Przedmioty nauczania realizowane na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy:

  • podstawy fizjologii człowieka, psychologia pracy, zagrożenia fizyczne, zagrożenia chemiczne, zarządzanie innowacjami, komunikacja i techniki negocjacji, hałas i drgania mechaniczne, monitoring środowiska, zagrożenia cywilizacyjne, energia elektryczna, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, zarządzanie kryzysem, promocja zdrowia, kwalifikowana pierwsza pomoc, zdrowie środowiskowe.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy
  • bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie i leśnictwie

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, urzędach, w tym urzędach administracji publicznej na takich stanowiskach, jak: menedżerowie służby bhp, inspektorzy i specjaliści, stanowiska kierownicze wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem, szkoleniowcy.

Mając wykształcenie wyższe inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy jest zwykle kierownikiem działu BHP w zakładzie pracy, kieruje pracą inspektorów i specjalistów ds. bhp, a jednocześnie koordynuje i nadzoruje całokształt poczynań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Iną ścieżką jest praca w charakterze wykładowców przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy na kursach, szkoleniach oraz w szkołach (po ukończeniu stosownych kursów).

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 15 rekordów.
20-950 Lublin , ul. Akademicka 13
+48 (81) 445 66 22, 81 445 68 85,
62-510 Konin , ul. Powstańców Wielkopolskich 16
+48 (63) 245 70 08,
15-703 Białystok , ul. Zwycięstwa 14/3
+48 (85) 652 09 97,

Komentarze (0)

Brak komentarzy