Prawno-biznesowy kierunek

Absolwent kierunku Prawno - biznesowego powinien być przygotowany do pełnienia takich funkcji oraz stanowisk, które wymagają wszechstronnej wiedzy o prawno-ekonomicznych w aspektach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej i działalności ich uczestników.

Kończąc studia prawno-biznesowe absolwent będzie posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu dyscyplin prawa regulujących obrót gospodarczy, wiedzę ekonomiczną w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, wiedzę z zakresu zarządzania, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, zwłaszcza przedsiębiorstw, a także z zakresu finansów.

Zdobędzie też umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Nauczy się analizować i oceniać wzajemne interakcje między zewnętrznymi (niezależnymi od przedsiębiorcy) a wewnętrznymi (zależnymi od przedsiębiorcy) czynnikami prawnymi, ekonomicznymi, zarządzania i finansowymi, wpływającymi na prawno-gospodarczą sytuację przedsiębiorstwa. Będzie wykazywać dbałość o postępowanie zgodne z zasadami etyki oraz przepisami obowiązującego prawa. Będzie posiadać umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się zasadami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów, a także będzie przygotowany do przeprowadzenia analizy informacji stanowiących podstawę podejmowania racjonalnych decyzji prawnych i ekonomicznych.

Będzie też posiadać umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach. Do tego dochodzi otwartość na zmiany dokonujące się w nowej rzeczywistości prawno-społeczno-gospodarczej, zdolność do odpowiedzialnego otwarcia na nowe problemy i wyzwania, kreatywność.

Absolwent będzie znać uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz posiadać umiejętność swobodnego uczestniczenia w obrocie gospodarczym o charakterze transgranicznym.
Powinien znać znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym koniecznym do uczestniczenia w działalności gospodarczej.

Perspektywy pracy po kierunku prawno-biznesowym

Absolwent będzie przygotowany do zorganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzania taką działalnością oraz uczestniczenia w jej prowadzeniu w innym charakterze, w szczególności wspólnika, członka, członka organu, przedstawiciela ustawowego, w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzenia takiej działalności.
Będzie również przygotowany do pracy w przedsiębiorstwie, organizacjach i instytucjach (zwłaszcza pozarządowych), zarówno na stanowiskach operacyjnych, samodzielnych i kierowniczych oraz niesamodzielnych. Może pracować w przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową, usługową, wytwórczą, budowlaną, a także instytucjach finansowych, w szczególności bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, ponadto w podmiotach prowadzących działalność w zakresie doradztwa ekonomicznego, w instytucjach pozarządowych uczestniczących w działalności gospodarczej lub wspierających taką działalność w ramach działań statutowych.
Ponadto będzie mógł podjąć pracę na stanowisku związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej w administracji samorządowej czy rządowej. Będzie także przygotowany – przy zastrzeżeniu dopełnienia innych, wynikających z przepisów prawa, warunków do pełnienia funkcji doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, pośrednika finansowego, konsultanta zamówień publicznych, audytora wewnętrznego czy zewnętrznego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Prawno-biznesowy kierunek

Total 3 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

W których miastach można studiować Prawno-biznesowy kierunek

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 253

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 326

Komentarze (2)

  • A

    Jaki próg jest na prawo biznesowe ? Trzeba mieć zdana maturę na wysokim poziomie?
    7/3/18
  • chil

    witam czy jest ktoś kogo przyjęli na zaoczne prawno - biznesowy ???
    9/23/15