Geodezja i kartografia

Kierunek geodezja i kartografia pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych oraz specjalistycznych z obszaru geodezji i kartografii. Studia obejmują szeroko rozumianą geodezję stosowaną. Jej zadaniem jest wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni, przedstawianie ich na mapie i realizacja projektów inżynierskich.

Program nauczania zawiera praktyki w postaci ćwiczeń terenowych. Ich celem jest ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych oraz zapoznanie z zawodem, do którego przygotowują studia.

Specjalności oferowane na geodezji i kartografii:

 • fotogrametria i teledetekcja
 • geodezja inżynieryjna
 • geodezja i systemy informacji przestrzennej
 • geodezja gospodarcza i kataster
 • geodezja rolna i wycena nieruchomości
 • geodezja satelitarna
 • geoinformatyka
 • geomatyka
 • internetowe bazy danych geoinformacyjnych
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • laserowe i radarowe skanowanie terenu
 • tworzenie map i atlasów elektronicznychPerspektywy pracy po ukończeniu kierunku geodezja i kartografia

Absolwent kierunku geodezja i kartografia posiada znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi oraz wie, jak obserwować ich zmiany. Potrafi numerycznie opracować i prezentować wyniki pomiarów geodezyjnych, teledekcyjnych i fotogrametrycznych. Studia przygotowują do wykonywania map, projektowania obszarów wiejskich oraz wykonywania innych prac związanych z geodezją inżynieryjną w budownictwie, inżynierii środowiska, transporcie.

Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych, w biurach urządzania terenów wiejskich, komórkach zajmujących się gospodarką terenami w administracji samorządowej i rządowej. Może również prowadzić własną firmę i zespoły specjalistyczne.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 24 rekordy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy