Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo to nazwa studiów humanistycznych, które kładą nacisk na wiedzę o różnych formach kultury wysokiej i kształcą przyszłych specjalistów zarządzania instytucjami kultury lub animatorów kultury.

Studenci kierunku rozwijają wrażliwość na zjawiska kulturowe. Prócz tradycyjnych zajęć dydaktycznych, organizowane są zajęcia wyjazdowe i wizyty w instytucjach kulturalnych. Podczas studiów studenci uczą się analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Poznają współczesne media, sposoby ich oddziaływań, funkcje i znaczenie, jakie pełnią w nowoczesnym społeczeństwie oraz przyswajają wiedzę z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, regionalistyki.

Program nauczania jest skonstruowany tak, aby student przyswoił wiedzę dotyczącą zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Przykładowymi przedmiotami są: historia filozofii starożytnej, historia teatru, historia filmu, formy animacji kulturalnej, komunikacja masowa, architektura, muzyka, kultura języka, dekonstrukcja w filozofii i sztuce.

Specjalności oferowane na kierunku Kulturoznawstwo:

 • amerykanistyka
 • animacja i zarządzanie kulturą
 • animacja kultury
 • animator i menadżer kultury
 • cywilizacja śródziemnomorska
 • cywilizacje starożytne świata
 • edytorstwo multimedialne
 • elektroniczne przetwarzanie informacji
 • film w kulturze
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach
 • folklorystyka i etnologia
 • historia i kultura regionalna
 • komunikacja kulturowa
 • krytyka i promocja sztuk plastycznych
 • kultura literacka
 • kultura popularna
 • kultura współczesna
 • kulturoznawstwo międzynarodowe
 • lingwistyka - przekładoznawstwo i komunikacja międzykulturowa
 • lingwistyka
 • media i film
 • media i popkultura
 • medioznawstwo
 • miasto, metropolia, sztuka - jak działać w przestrzeni publicznej
 • migracje i etniczność
 • muzyka w kulturze
 • nowa audiowizualność
 • porównawcze studia cywilizacji
 • promocja sztuki
 • publicystyka kulturalna
 • stosunki etniczne i migracje międzynarodowe
 • sztuka i turystyka
 • sztuki plastyczne w kulturze
 • teatr w kulturze
 • teatrologia
 • teoria i historia kultury
 • twórcze pisanie
 • wizualizacja projektów użytkowych
 • wschodoznawstwo
 • zarządzanie kulturą
 • zarządzanie mediami
 • zarządzanie w kulturze

Po ukończeniu studiów na kierunku Kulturoznawstwo absolwenci mogą znaleźć pracę w muzeach, teatrach, galeriach, kinach, domach kultury, organizacjach pozarządowych, agencjach PR, agencjach reklamowych i mediach.

Stanowiska, o które mogą się ubiegać to instruktor w placówce kulturalno-oświatowej, animator działań kulturalno-społecznych, merytoryczny pracownik muzeum, badacz zjawisk kultury, krytyk, manager, animator działań artystycznych, recenzent sztuk teatralnych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 33 rekordy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy