Biologia

Biologia jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem życia. Skupia się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów żywych, jak również sposobie powstawania nowych gatunków oraz zależnościami między nimi a środowiskiem naturalnym.

Idealny kandydat na studia powinien interesować się biologią oraz dziedzinami pokrewnymi (np. leśnictwo, medycyna). POżądane cechy to dociekliwość, dokładność, cierpliwość. W pracy laboratoryjnej i eksperymentalnej (genetyka, biochemia) niezbędny jest upór i odporność na niepowodzenia. Praca metodą prób i błędów bywa bowiem żmudna. Z kolei praca terenowa botanika czy ekologa wymaga długiej, czasami ciężkiej fizycznie, żmudnej pracy. Tu ważna spostrzegawczość, dobra pamięć, umiejętność kojarzenia faktów i logicznego myślenia.

W programie zajęć znajdują się następujące przedmioty nauczania:

 • chemia, fizyka, matematyka, statystyka, botanika, informatyka, zoologia, anatomia roślin i zwierząt, fizjologia roślin i zwierząt, genetyka, biochemia, mikrobiologia, entomologia, hodowla roślin, fitopatologia, biologia komórki (mikroskopia elektronowa), biologia molekularna, wirusologia, immunologia, gleboznawstwo, biologia gleby, bioróżnorodność ekosystemów, biologia rozrodu, ochrona przyrody, odporność roślin na stresy, metageneza środowiska, ornitologia, ichtiologia, parazytologia, ewolucjonizm, komunikacja społeczna.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • biologia roślin
 • biologia zwierząt
 • biologia mikrorganizmów
 • biologia z analityką
 • biologia środowiska z ekoturystyką
 • biologia z przyrodą
 • biologia człowieka
 • biologia molekularna
 • biologia eksperymentalna
 • ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
 • bioinformatyka nauczanie biologii i przyrody mikrobiologia nauczycielska: biologia z chemią biologia i geografia biologia i geologia - ochrona przyrody
 • neurobiologia biologia ogólna i eksperymentalna biologia w ochronie środowiska biologia medyczna biologia środowiskowa bkoturystyka biologia molekularna biologia z przyrodą (specjalizacja nauczycielska) przyroda ekologia i zarządzanie zasobami przyrody, biochemia biologia ogólna i eksperymentalna nauczycielska z chemią nauczycielska biologia z geografią biologia z gospodarką łowiecką i wędkarstwem biologia z nauczaniem chemii (nauczycielskie) biologia z nauczaniem przyrody i z wychowaniem zdrowotnym (nauczycielskie) biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska
 • biologia środowiska z ekoturystyką
 • biologia w praktyce
 • biologia z analityką zarządzanie zasobami przyrody
 • biologia i mikrobiologia przyrodoznawstwo

Absolwent studiów biologicznych jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w: przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody. Może podjąć pracę w jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządowej, placówkach zajmujących się restrukturyzacją i przestrzennym zagospodarowaniem obszarów wiejskich, ośrodkach doradztwa rolniczego. Może także pracować w redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych bądź szkolnictwie.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 26 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy