Historia

Historia jest nauką zajmującą się badaniem przeszłości. Trzonem studiów historycznych są zajęcia prezentujące epoki historyczne.

Pozostałe przedmioty to między innymi: filozofia, logika, historia sztuki, problemy współczesnego świata, historia wojskowości, historia gospodarcza Polski i świata, języki obce. Studenci historii nabywają umiejętność analizowania, krytycznego czytania tekstów, wyszukiwania informacji, publicznego wypowiadania się i dyskusji.

Jednym z głównych celów kształcenia się na kierunku historycznym jest orientowanie się w zjawiskach we współczesnym świecie, które mają swoje źródło w przeszłości.

Specjalności oferowane na kierunku historia:

 • historia stosunków międzynarodowych
 • dzieje imperiów
 • regiony świata
 • dziedzictwo kulturowe i historyczne Polski Środkowej
 • dokumentalistyka konserwatorska
 • regionalistyka
 • specjalność śląskoznawcza
 • historia ustroju i parlamentaryzmu
 • turystyka w ochroną dziedzictwa kulturowego
 • archiwistyka i zarządzanie współczesną dokumentacją
 • historia sztuki z dokumentacją muzealno-biblioteczną
 • archeologia
 • specjalność nauczycielska

Perspektywy pracy po ukończeniu historii

Studia historyczne dają wszechstronne umiejętności i wiedzę w zakresie wykształcenia humanistycznego, a także warsztatowych badań historycznych. Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i potrafi analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.

Dzięki kierunkowi można ubiegać się o zatrudnienie w archiwach, bibliotekach, placówkach kulturalno-oświatowych (muzea, domy kultury), na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, w partiach politycznych, szkolnictwie, fundacjach, stowarzyszeniach, służbach dyplomatycznych, ośrodkach analitycznych, firmach i instytucjach związanych z kulturą Polski.

Po ukończeniu historii absolwent może poszerzać swoje kwalifikacje np. poprzez uczestniczenie w kursie na przewodnika.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 30 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy