Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest całokształtem działań, prowadzących do jak najlepszego wykorzystania i odnawiania zasobów środowiska naturalnego, dzięki czemu następuje zmniejszenie zanieczyszczenia gleby, wody, powietrza.

Podstawowym celem kierunku ochrona środowiska jest wykształcenie wykwalifikowanych specjalistów do planowania, organizowania i kontrolowania działalności w zakresie kształtowania i ochrony środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Studia przekazują wiedzę z zakresu ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą i odpadami. W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętności posługiwania się technikami pomiarowymi i analitycznymi oraz sprzętem doświadczalno-pomiarowym. Uczą się metod zarządzania systemami środowiska i ich wykorzystania.

Poznają prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Zaznajamiają się ze stosowanymi działaniami i technologiami w ochronie środowiska, a w szczególności w zakresie oczyszczania zanieczyszczonej wody i uzdatniania wody. Kierunek ochrona środowiska to również możliwość nauczenia się jak przygotowywać plany zagospodarowania, dokonywać oceny poprawy gospodarki odpadami oraz oceny oddziaływania obiektów gospodarczych na środowisko.

Specjalności oferowane na kierunku ochrona środowiska:

 • handel emisjami
 • ochrona wód i zagospodarowanie odpadami
 • odnawialne źródła energii
 • ochrona przyrody i krajobrazu
 • monitoring i zarządzanie środowiskiem
 • ochrona środowiska przyrodniczego

Absolwent kierunku ochrona środowiska może być zatrudniony w takich placówkach, jak: wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska bądź działy gospodarki komunalnej w urzędach gminy. Może pracować w komórkach zajmujących się ochroną środowiska w zakładach przemysłowych, instytucjach naukowych, laboratoriach lub stacjach prowadzących monitoring stanu środowiska naturalnego, parkach narodowych i krajobrazowych, biurach planistyczno-urbanistycznych, biurach planowania przestrzennego, biurach projektowych i instytucjach konsultingowych.

Po ukończeniu kierunku ochrona środowiska można aplikować na takie stanowiska jak: planista, urbanista, specjalista ds. gospodarki gruntami i rozwoju regionalnego, specjalista ds. ochrony środowiska i rekultywacji terenu, asystent przy badaniach laboratoryjnych, inspektor ochrony środowiska.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 48 rekordów.

Komentarze (1)

 • gosc

  Teraz można studiować ochronę środowiska ze specjalnością OZE na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to nowosć
  29.08.2015