Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska to dyscyplina naukowa w obrębie nauk technicznych, będąca dziedziną wiedzy stosowanej, która w oparciu o nauki techniczne, przyrodnicze, prawne i ekonomiczne tworzy podstawy do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, prognozowania, oceny, zapobiegania i naprawy skutków oddziaływania człowieka na środowisko.

Badania naukowe z zakresu inżynierii środowiska mają charakter interdyscyplinarny, bezpośrednio związany z problematyką ekologiczną. Badania te dotyczą zanieczyszczenia i przekształcenia środowiska przyrodniczego, jak również opracowywania metod i rozwiązań techniczno-organizacyjnych jego ochrony. Zatem inżynieria środowiska to dyscyplina nauki, która uczy, w jaki sposób za pomocą działań technicznych można ograniczyć negatywne skutki procesów gospodarczych i przemysłowych oraz urbanizacji na środowisko przyrodnicze.

Specjalności oferowane na inżynierii środowiskowej:

 • hydrotechnika i geoinżynieria
 • inżynieria sanitarna
 • instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
 • inżynieria energii
 • ogrzewnictwo
 • wentylacja i ochrona atmosfery
 • zaopatrzenie w wodę
 • ochrona wód i gleby
 • odnawialne źródła energii
 • zaopatrzenie w ciepło
 • klimatyzacja i ochrona powietrza zaopatrzenie w wodę
 • unieszkodliwianie ścieków i odpadów
 • gospodarka odpadami
 • infrastruktura techniczna na terenach zurbanizowanych
 • melioracje wodne
 • inżynieria sanitarna i wodna
 • inżynieria kształtowania i ochrony środowiska
 • zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych
 • monitoring środowiska
 • zarządzanie środowiskiem
 • gospodarka wodna i hydrologia
 • inżynieria środowiska i czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • techniczne wyposażenie budynków
 • higiena i bezpieczeństwo środowiska pracy
 • energetyka komunalna
 • sieci i instalacje sanitarne
 • technologie materiałowe w ochronie środowiska
 • wodociągi i kanalizacja
 • ciepłownictwo
 • ogrzewnictwo
 • wentylacja i gazownictwo
 • inżynieria i ochrona biosfery

Absolwent kierunku inżynieria środowiska może ubiegać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykonawczych zajmujących się budownictwem hydrotechnicznym, komunalnym, komunikacyjnym, planowaniem przestrzennym, przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, zakładach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, firmach utylizujących odpady metodą termiczną, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach zajmujących się gospodarką komunalną i ochroną środowiska, biurach projektowych, administracji samorządowej i państwowej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 41 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy