Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska to dyscyplina naukowa w obrębie nauk technicznych, będąca dziedziną wiedzy stosowanej, która w oparciu o nauki techniczne, przyrodnicze, prawne i ekonomiczne tworzy podstawy do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, prognozowania, oceny, zapobiegania i naprawy skutków oddziaływania człowieka na środowisko.

Badania naukowe z zakresu inżynierii środowiska mają charakter interdyscyplinarny, bezpośrednio związany z problematyką ekologiczną. Badania te dotyczą zanieczyszczenia i przekształcenia środowiska przyrodniczego, jak również opracowywania metod i rozwiązań techniczno-organizacyjnych jego ochrony. Zatem inżynieria środowiska to dyscyplina nauki, która uczy, w jaki sposób za pomocą działań technicznych można ograniczyć negatywne skutki procesów gospodarczych i przemysłowych oraz urbanizacji na środowisko przyrodnicze.

Specjalności oferowane na inżynierii środowiskowej:

 • hydrotechnika i geoinżynieria
 • inżynieria sanitarna
 • instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
 • inżynieria energii
 • ogrzewnictwo
 • wentylacja i ochrona atmosfery
 • zaopatrzenie w wodę
 • ochrona wód i gleby
 • odnawialne źródła energii
 • zaopatrzenie w ciepło
 • klimatyzacja i ochrona powietrza zaopatrzenie w wodę
 • unieszkodliwianie ścieków i odpadów
 • gospodarka odpadami
 • infrastruktura techniczna na terenach zurbanizowanych
 • melioracje wodne
 • inżynieria sanitarna i wodna
 • inżynieria kształtowania i ochrony środowiska
 • zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych
 • monitoring środowiska
 • zarządzanie środowiskiem
 • gospodarka wodna i hydrologia
 • inżynieria środowiska i czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • techniczne wyposażenie budynków
 • higiena i bezpieczeństwo środowiska pracy
 • energetyka komunalna
 • sieci i instalacje sanitarne
 • technologie materiałowe w ochronie środowiska
 • wodociągi i kanalizacja
 • ciepłownictwo
 • ogrzewnictwo
 • wentylacja i gazownictwo
 • inżynieria i ochrona biosfery

Absolwent kierunku inżynieria środowiska może ubiegać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykonawczych zajmujących się budownictwem hydrotechnicznym, komunalnym, komunikacyjnym, planowaniem przestrzennym, przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, zakładach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, firmach utylizujących odpady metodą termiczną, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach zajmujących się gospodarką komunalną i ochroną środowiska, biurach projektowych, administracji samorządowej i państwowej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria środowiska

Total 38 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Inżynieria środowiska

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 98

Bielsko-Biała

Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Koszalin

Uczelnie: 4
Kierunki: 37

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 472

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Opole

Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Zielona Góra

Uczelnie: 3
Kierunki: 68

Komentarze (0)

No comments found