Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska to dyscyplina naukowa w obrębie nauk technicznych, będąca dziedziną wiedzy stosowanej, która w oparciu o nauki techniczne, przyrodnicze, prawne i ekonomiczne tworzy podstawy do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, prognozowania, oceny, zapobiegania i naprawy skutków oddziaływania człowieka na środowisko.

Badania naukowe z zakresu inżynierii środowiska mają charakter interdyscyplinarny, bezpośrednio związany z problematyką ekologiczną. Badania te dotyczą zanieczyszczenia i przekształcenia środowiska przyrodniczego, jak również opracowywania metod i rozwiązań techniczno-organizacyjnych jego ochrony. Zatem inżynieria środowiska to dyscyplina nauki, która uczy, w jaki sposób za pomocą działań technicznych można ograniczyć negatywne skutki procesów gospodarczych i przemysłowych oraz urbanizacji na środowisko przyrodnicze.

Specjalności oferowane na inżynierii środowiskowej:

 • hydrotechnika i geoinżynieria
 • inżynieria sanitarna
 • instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
 • inżynieria energii
 • ogrzewnictwo
 • wentylacja i ochrona atmosfery
 • zaopatrzenie w wodę
 • ochrona wód i gleby
 • odnawialne źródła energii
 • zaopatrzenie w ciepło
 • klimatyzacja i ochrona powietrza zaopatrzenie w wodę
 • unieszkodliwianie ścieków i odpadów
 • gospodarka odpadami
 • infrastruktura techniczna na terenach zurbanizowanych
 • melioracje wodne
 • inżynieria sanitarna i wodna
 • inżynieria kształtowania i ochrony środowiska
 • zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych
 • monitoring środowiska
 • zarządzanie środowiskiem
 • gospodarka wodna i hydrologia
 • inżynieria środowiska i czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • techniczne wyposażenie budynków
 • higiena i bezpieczeństwo środowiska pracy
 • energetyka komunalna
 • sieci i instalacje sanitarne
 • technologie materiałowe w ochronie środowiska
 • wodociągi i kanalizacja
 • ciepłownictwo
 • ogrzewnictwo
 • wentylacja i gazownictwo
 • inżynieria i ochrona biosfery

Absolwent kierunku inżynieria środowiska może ubiegać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykonawczych zajmujących się budownictwem hydrotechnicznym, komunalnym, komunikacyjnym, planowaniem przestrzennym, przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, zakładach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, firmach utylizujących odpady metodą termiczną, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach zajmujących się gospodarką komunalną i ochroną środowiska, biurach projektowych, administracji samorządowej i państwowej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 41 rekordów.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
25-314 Kielce , al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
+48 (41) 342 44 44,
15-351 Białystok , ul. Wiejska 45 A
+48 (85) 746 90 00,
20-950 Lublin , ul. Akademicka 13
+48 (81) 445 66 22, 81 445 68 85,
50-370 Wrocław , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
+48 (71) 320 27 78,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
42-201 Częstochowa , ul. J. H. Dąbrowskiego 69
+48 (34) 325 52 11,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
45-758 Opole , ul. Prószkowska 76
+48 (77) 449 80 00,
31-155 Kraków , ul. Warszawska 24
+48 (12) centrala 628 20 00,
20-950 Lublin , Aleje Racławickie 14
+48 (81) 445 41 37,
43-309 Bielsko-Biała , ul. Willowa 2
+48 (33) 82 79 350,
87-100 Toruń , ul. Jęczmienna 23 / Prosta 4
+48 () 695 000 011,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,

Komentarze (0)

Brak komentarzy