Budownictwo

Budownictwo to bardzo dynamicznie rozwijający się kierunek na uczelniach technicznych publicznych i niepublicznych. Studenci zdobywają na budownictwie podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych, technologiach realizacji budynków oraz obiektów budowlanych, obliczeniach konstrukcyjnych, z uwzględnieniem wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej.

W programie studiów znajdują się takie przedmioty kształcenia, jak:

 • matematyka, informatyka, fizyka, chemia, geodezja, geologia inżynierska, mechanika ogólna, mechanika budowli, wytrzymałość materiałów, fundamentowanie, konstrukcje betonowe i metalowe, budownictwo wodne, ziemne, ogólne, inwentarskie, planowanie przestrzenne, podstawy inżynierii wodnomelioracyjnej, organizacja i zarządzanie, prawo budowlane i wodne.

Należy pamiętać, że przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa są zaburzenia słuchu, układów: krążenia, oddechowego, mięśniowego, kostno-stawowego, wzroku bez możliwości korekcji, równowagi, rozróżniania barw, koordynacji wzrokowo-ruchowej, układu nerwowego i zaburzenia umysłowe. Inżynier pracujący na budowie musi poddać się tzw. badaniom wysokościowym, sprawdzającym zmysł równowagi i wykrywającym istniejący lęk wysokości.

Aby otrzymać uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcji budowlanych, należy posiadać dyplom inżyniera budownictwa, odbyć dwuletnią praktykę w biurze projektów oraz roczną praktykę na budowie. Po przedstawieniu dziennika praktyk z udokumentowanymi praktykami poświadczonymi przez uprawnioną osobę można przystąpić do egzaminu.

Na egzaminie należy wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny konstrukcji budowlanych podstaw wykonawstwa, prawa budowlanego i ustaw oraz rozporządzeń związanych, przepisów BHP. Uprawnienia te pozwalają na projektowanie właściwie wszystkich powszechnie spotykanych konstrukcji budowlanych: budynków, dróg, mostów, tuneli.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • teoria konstrukcji
 • inżynieria budowlana
 • geotechnika i hydrotechnika
 • inżynieria lądowa
 • konstrukcje budowlane
 • geotechnika
 • budownictwo hydrotechniczne
 • budowle i systemy odwodnień i nawodnień
 • budownictwo podziemne i inżynieria miejska
 • drogi i autostrady
 • inżynieria drogowo-kolejowa
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • mosty i budowle podziemne
 • technologia i organizacja budownictwa

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku budownictwo

Po ukończeniu kierunku budownictwo absolwenci mogą podjąć pracę: u projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa wodnego, ogólnego i inwentarskiego, w administracji i jednostkach samorządu terytorialnego, w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, w placówkach handlujących materiałami budowlanymi.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 49 rekordów.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
25-314 Kielce , al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
+48 (41) 342 44 44,
15-351 Białystok , ul. Wiejska 45 A
+48 (85) 746 90 00,
50-370 Wrocław , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
+48 (71) 320 27 78,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
42-201 Częstochowa , ul. J. H. Dąbrowskiego 69
+48 (34) 325 52 11,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
45-758 Opole , ul. Prószkowska 76
+48 (77) 449 80 00,
22-100 Chełm , ul. Pocztowa 54
+48 (82) 565 88 95,
31-155 Kraków , ul. Warszawska 24
+48 (12) centrala 628 20 00,
43-309 Bielsko-Biała , ul. Willowa 2
+48 (33) 82 79 350,
85-059 Bydgoszcz , ul. Unii Lubelskiej 4C
+48 (52) 5841001,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,
18-402 Łomża , ul. Studencka 19
+48 (86) 216 94 97,

Komentarze (0)

Brak komentarzy