Praca socjalna

Praca socjalna to działalność mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Studia mają na celu wykształcenie pracownika socjalnego posiadającego wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, polityki społecznej, prawa i innych dziedzin, odnoszącej się do skomplikowanych sytuacji społecznych i indywidualnych potrzeb klientów pomocy społecznej.

Praca socjalna zapewnia zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów społecznych, dokonywania analizy i diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup, społeczności lokalnych oraz umiejętności praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej. Idealny kandydat na kierunek praca socjalna powinien być komunikatywny i cierpliwy.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • praca socjalna z rodziną wieloproblemową
  • praca socjalna z ludźmi starymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi
  • praca z dzieckiem i rodziną
  • opieka gerontologiczna
  • wsparcie w resocjalizacji środowiskowej
  • mediacje
  • praca socjalna w pomocy społecznej
  • praca socjalna z resocjalizacja
  • asystent rodziny

Absolwenci kierunku praca socjalna znajdują zatrudnienie w takich instytucjach jak: ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, instytucje ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych, samotnych matek z dziećmi, ofiar przemocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, placówki dla osób bezdomnych, alkoholików, narkomanów, zakłady karne, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, publiczne i prywatne domy „spokojnej starości”.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 60 rekordów.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
25-709 Kielce , ul. Mielczarskiego 51
+48 (41) 362 30 18, 332 74 51,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
76-200 Słupsk , ul. Arciszewskiego 22a
+48 (59) 84 05 327,
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
25-435 Kielce , ul. E. Orzeszkowej 15
+48 (41) 331 12 44,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,

Komentarze (0)

Brak komentarzy