Praca socjalna

Praca socjalna to działalność mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Studia mają na celu wykształcenie pracownika socjalnego posiadającego wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, polityki społecznej, prawa i innych dziedzin, odnoszącej się do skomplikowanych sytuacji społecznych i indywidualnych potrzeb klientów pomocy społecznej.

Praca socjalna zapewnia zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów społecznych, dokonywania analizy i diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup, społeczności lokalnych oraz umiejętności praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej. Idealny kandydat na kierunek praca socjalna powinien być komunikatywny i cierpliwy.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • praca socjalna z rodziną wieloproblemową
  • praca socjalna z ludźmi starymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi
  • praca z dzieckiem i rodziną
  • opieka gerontologiczna
  • wsparcie w resocjalizacji środowiskowej
  • mediacje
  • praca socjalna w pomocy społecznej
  • praca socjalna z resocjalizacja
  • asystent rodziny

Absolwenci kierunku praca socjalna znajdują zatrudnienie w takich instytucjach jak: ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, instytucje ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych, samotnych matek z dziećmi, ofiar przemocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, placówki dla osób bezdomnych, alkoholików, narkomanów, zakłady karne, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, publiczne i prywatne domy „spokojnej starości”.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 57 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy