Praca socjalna

Praca socjalna to działalność mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Studia mają na celu wykształcenie pracownika socjalnego posiadającego wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, polityki społecznej, prawa i innych dziedzin, odnoszącej się do skomplikowanych sytuacji społecznych i indywidualnych potrzeb klientów pomocy społecznej.

Praca socjalna zapewnia zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów społecznych, dokonywania analizy i diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup, społeczności lokalnych oraz umiejętności praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej. Idealny kandydat na kierunek praca socjalna powinien być komunikatywny i cierpliwy.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • praca socjalna z rodziną wieloproblemową
  • praca socjalna z ludźmi starymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi
  • praca z dzieckiem i rodziną
  • opieka gerontologiczna
  • wsparcie w resocjalizacji środowiskowej
  • mediacje
  • praca socjalna w pomocy społecznej
  • praca socjalna z resocjalizacja
  • asystent rodziny

Absolwenci kierunku praca socjalna znajdują zatrudnienie w takich instytucjach jak: ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, instytucje ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych, samotnych matek z dziećmi, ofiar przemocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, placówki dla osób bezdomnych, alkoholików, narkomanów, zakłady karne, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, publiczne i prywatne domy „spokojnej starości”.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 56 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Komentarze (0)

No comments found