​Pedagogika w Poznaniu

Kierunek pedagogika obejmuje szerokie zagadnienia z zakresu kształcenia dzieci, młodzieży, osób dorosłych, opieki nad osobami starszymi, animacji czasu wolnego, doradztwa zawodowego, realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych, resocjalizacyjnych. Studenci pedagogiki w każdej uczelni mają do wyboru od kilku do kilkunastu specjalności.

Dyplom ukończenia studiów pozwala na podjęcie pracy przykładowo w żłobkach, przedszkolach, szkołach, świetlicach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach terapii pedagogicznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach interwencji i pomocy społecznej, placówkach kulturalno-oświatowych, organizacjach rządowych i pozarządowych, fundacjach.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że płeć męska stanowi zaledwie promil studentów na pedagogice, więc dziewczyny, motyw matrymonialny raczej nie powinien decydować o wyborze tego kierunku.

Gdzie studiować pedagogikę w Poznaniu?

Uczelnie w Poznaniu, na których można się kształcić z zakresu pedagogiki to:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, podczas rekrutacji uwzględniane będą wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego, języka obcego, biologii lub historii oraz do wyboru matematyki, informatyki lub wiedzy o społeczeństwie

specjalności do wyboru: doradztwo zawodowe i personalne, edukacja elementarna i język angielski, edukacja elementarna i język niemiecki, edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, edukacja elementarna i wychowanie fizyczne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja, socjoterapia i promocja zdrowia, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

  • Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, psychopedagogika i terapia integracji sensorycznej, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

specjalności: animacja kultury z arteterapią, bezpieczeństwo szkolne – profilaktyka i prewencja, doradztwo psychospołeczne i zawodowe, menadżer kultury rekreacji, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią, pedagogika pracy – coaching, mentoring i tutoring, pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej, pedagogika wczesnoszkolna z logopedią, pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym, pedagogika zdrowia z psychodietetyką, praca socjalna i kuratela sądowa, profilaktyka i prewencja uzależnień, resocjalizacja i pedagogika penitencjarna, terapia zajęciowa.

  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z dydaktyką języka angielskiego, doradztwo personalno-zawodowe z podstawami coachingu, pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

  • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, studia I stopnia, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, resocjalizacja

  • Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

specjalności: pedagogika wczesnoszkolna z edukacją inkluzyjną, specjalizacja nauczycielska - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe z elementami coachingu, opieka nad osobami starszymi z elementami rehabilitacji

Ile kosztują studia?

Opłaty za studia pedagogiczne w Poznaniu w zależności od uczelni kształtują się następująco:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: 3580 zł – 3830 zł

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I: 3960 zł – 4800 zł studia stacjonarne, 3600 zł – 4680 zł studia niestacjonarne

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu: 3540 zł

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu: 3960 zł

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu: 4320 zł studia stacjonarne, 3360 zł studia niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa: 4080 zł studia stacjonarne, 3600 zł studia niestacjonarne


Interesują Cię studia pedagogiczne? Obejrzyj filmiki: