Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna to dział pedagogiki ogólnej zajmujący się psychopedagogicznymi podstawami i drogami nauczania oraz wychowania osób z zaburzeniami i odchyleniami od normy.

Kandydat na studia na kierunku pedagogika specjalna powinien odznaczać się takimi cechami jak: wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, otwartość, szacunek dla innych. Studenci uczą się rozwiązywać problemy edukacyjne, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne. Na program składają się zagadnienia z obszaru: nauk społecznych, edukacji, biomedycyny, neurofizjologii, psychopatologii rozwoju, podstaw pedagogiki specjalnej, podstaw diagnostyki psychopedagogicznej, dydaktyki i metodyk specjalnych.

Studia przekazują wiedzę na temat rozwoju człowieka, relacji między organizmem a funkcjonowaniem psychofizycznym, zaburzeń zdrowia i pełnosprawności, wychowania i rehabilitacji. Studenci pedagogiki specjalnej obserwują, rozpoznają i wyjaśniają sytuacje dydaktyczne związane z procesem kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • andragogika specjalna i doradztwo zawodowe
 • doradztwo zawodowe w rehabilitacji
 • profilaktyka i resocjalizacja sądowa
 • pedagogika zdolności i informatyka
 • pedagogika terapeutyczna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
 • rehabilitacja społeczna i zawodowa
 • rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • rehabilitacja małego dziecka z wadą słuchu
 • ehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku
 • resocjalizacja penitencjarna
 • surdopedagogika
 • rehabilitacja zawodowa
 • terapia pedagogiczna
 • terapia zajęciowa
 • tyflopedagogika
 • logopedia
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Perspektywy pracy po ukończeniu pedagogika specjalnej

Absolwent znaleźć zatrudnienie na stanowisku: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela lub specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego-terapeuty, specjalisty-pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego-rehabilitanta.

Jest przygotowany do pracy w takich instytucjach jak: placówki oświatowo-wychowawcze, poradnie specjalistyczne, placówki opieki, wychowania i rehabilitacji, agendy służb socjalnych, placówki służby zdrowia i resocjalizacyjne, szkolnictwo.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 33 rekordy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy