Bezpieczeństwo narodowe

Kierunek bezpieczeństwo narodowe to propozycja dla osób, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji.

Absolwenci tego kierunku dysponują wiedzą i podstawowymi umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem. Potrafią kierować procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Swobodnie korzystają z nowoczesnych technologii informacyjnych.

Przedmioty nauczania realizowane na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

 • współczesne zagrożenia, psychologia, wstęp do prawoznawstwa, teoria bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w państwie demokratycznym, technologia informacyjna, konflikty i wojny w Europie i na świecie, strategia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, polityka bezpieczeństwa, współczesne systemy polityczne, podstawy polityki globalnej, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowe stosunki polityczne, służby specjalne w wybranych państwach Europy i Świata, systemy bezpieczeństwa państw graniczących z Polską, logistyka w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie kryzysowe, międzynarodowe stosunki wojskowe, prawo konstytucyjne, media w państwie demokratycznym a jego bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i porządek publiczny, polityka zagraniczna RP, polskie służby specjalne.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • ochrona gospodarki narodowej
 • polityka obronna
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • logistyka bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo globalne i lokalne
 • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo w sieci i e-commerce
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
 • bezpieczeństwo osób, obiektów i mienia
 • bezpieczeństwo placówek dyplomatycznych
 • bezpieczeństwo społeczne i Gender Equality
 • bezpieczeństwo w sieci i e-commerce
 • bezpieczeństwo w turystyce
 • detektywistyka i wywiad gospodarczy
 • dialog międzykulturowy
 • przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • bezpieczeństwo lotnicze
 • bezpieczeństwo militarne
 • ochrona i obrona narodowa
 • przygotowania obronne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • ochrona danych osobowych
 • ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych
 • zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej
 • zarządzanie logistyczne
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych
 • bezpieczeństwo powietrzne państwa
 • administracja i bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe
 • nowe media i komunikacja społeczna
 • psychologia społeczna
 • zarządzanie logistyczne
 • zarządzanie w animacji i nowych mediach
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe mogą pracować w strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej. Znajdują pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego. Wiedza i umiejętności umożliwiają im kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do spełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 54 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Komentarze (0)

No comments found