Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo jest sztuką profesjonalnego przeprowadzania zabiegów pielęgniarskich oraz prowadzenia procesu pielęgnowania podopiecznego. Celem kształcenia w ramach kierunku jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i pielęgniarzy.

W trakcie studiów student uzyskuje przygotowanie zawodowe do pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących świadczenie opieki zdrowotnej, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych i leczniczych, promocję i edukację zdrowotną.

Studenci pielęgniarstwa zdobywają umiejętności opiekowania się jednostką, rodziną i grupą. Poznają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu podstawowych zabiegów medycznych. Nabywają też umiejętności inicjowania i wspierania profilaktyki zdrowotnej na rzecz społeczności lokalnych. Poznają podstawy teoretyczne, etyczne i moralne związane z zawodem pielęgniarki bądź pielęgniarza.

Studia obejmują przedmioty ogólne (np. anatomię człowieka, fizjologię) oraz przedmioty zawodowe (np. teorię pielęgniarstwa, pielęgniarstwo ogólne, chirurgiczne, pediatryczne, neurologiczno- psychiatryczne).

Perspektywy pracy po ukończeniu pielęgniarstwa

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, poradniach, ośrodkach hospicyjnych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycyny, jednostkach systemu ratownictwa medycznego oraz sanatoriach.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 89 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy