Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek studiów dedykowany dla tych osób, które są zainteresowane pracą w charakterze nauczyciela w przedszkolu i w klasach niższych szkoły podstawowej.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie rozwijania potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Student ma do wyboru kilka modułów kształcenia:

  • Pedagogika przedszkolna: wybór tego modułu pogłębi kompetencje do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych w różnych typach placówek przedszkolnych. Cechą charakterystyczną tego modułu jest naprzemienność kształcenia teoretycznego i praktycznego. Absolwenci uzyskają specjalistyczne kwalifikacje praktyczne w zakresie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych niezbędnych w pracy nauczyciela przedszkola. Moduł Pedagogika przedszkolna pokaże, jak dbać o wszechstronny rozwój dziecka i ciągłe wzbogacanie jego osobowości.
  • Innowacyjna edukacja muzyczna: studia na tym module są atrakcyjną formą rozwijania kompetencji kreatywnych przyszłego nauczyciela wczesnej edukacji. Moduł ten jest jedyną w Polsce propozycją akademickiego kształcenia specjalistów wczesnej edukacji, którzy są przygotowywani do wdrażania innowacyjnej strategii rozwoju myślenia muzycznego dziecka. Absolwenci będą przygotowani do pracy w charakterze nauczyciela wczesnej edukacji. Będą oni jednocześnie wyposażeni w kompetencje do prowadzenia kreatywnych zajęć muzyczno-rozwojowych z dziećmi w żłobku, przedszkolu i klasach niższych szkoły podstawowej. Rozwijamy specjalistyczne umiejętności organizowania i prowadzenia zajęć w oparciu o innowacyjną metodykę nauczania muzyki.
  • Terapia pedagogiczna: wybór tego modułu umożliwi nabycie umiejętności organizowania pracy korekcyjno-wyrównawczej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program modułu skupia się głównie na nabyciu kompetencji do udzielania pomocy dzieciom wykazującym różnego rodzaju specyficzne trudności w uczeniu się. Pozwoli uzyskać umiejętności stymulowania rozwoju dziecka i nadawania mu społecznie pożądanego kierunku. Moduł ten jest chętnie wybierany przez studentów, którzy chcą być tutorami i interesują się udzielaniem pomocy terapeutycznej dzieciom przedszkolnym i uczniom klas niższych.

Gdzie i jaka praca po pedagogice wczesnoszkolnej?

Absolwenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskują kwalifikacje nauczycielskie do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola w różnych typach placówek wychowania przedszkolnego i nauczyciela klas I-III w szkołach podstawowych. Mają też możliwość założenia własnej placówki oświatowo-wychowawczej po spełnieniu warunków przewidzianych aktualnie obowiązującym prawem.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 20 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Komentarze (0)

No comments found