Pedagogika w Krakowie

Absolwenci kierunku Pedagogika są zatrudniani jako wychowawcy i pedagodzy w szkołach, świetlicach, ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych, specjaliści w poradniach rodzinnych, ośrodkach dla uzależnionych, zakładach poprawczych, izbach dziecka, pracownicy administracji oświatowej, domów kultury, placówkach organizujących czas wolny.

Warto również dostrzec potencjał pedagoga poza typowo nauczycielską ścieżką kariery zawodowej i wybrać specjalność, której ukończenie poszerzy wachlarz możliwości zawodowych.

Kierunek pedagogika prowadzony jest w formie studiów licencjackich I stopnia. Wybrane uczelnie oferują magisterskie studia II stopnia.

Studenci zaliczają m.in. takie przedmioty jak: historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, dydaktyka specjalna, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, etyka zawodu pedagoga, media w edukacji, filozofia, psychologia rozwojowa.


Gdzie studiować pedagogikę w Krakowie?


Uczelnie oferujące studia na pedagogice w Krakowie to:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, tylko studia stacjonarne, specjalności:

 • pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • animacja społeczno-kulturowa.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, filozofia, historia, historia sztuki, język obcy, matematyka, wos.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Specjalność na studiach I stopnia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Specjalność na studiach II stopnia:

 • resocjalizacja połączona z socjoterapią
 • tanatopedagogika

Koszt studiów - 2300 zł za semestr.

Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, specjalności:

 • logopedia
 • resocjalizacja kreująca
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1900 zł.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, specjalności:

 • społeczno-opiekuńcza z pedagogiką wczesnoszkolną
 • promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień.

Studia niestacjonarne kosztują 3800 zł za rok.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
 • kreator działań społecznych w biznesie
 • pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym - specjalność nauczycielska
 • pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim - specjalność nauczycielska.

Studia stacjonarne kosztują 2370 zł za semestr, niestacjonarne - 2260 zł.

Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, specjalności:

 • terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką
 • edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie, specjalności:

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo wychowawcza
 • resocjalizacja.

Rok studiów kosztuje 3900 zł.