Studia biologiczno-przyrodnicze

Studia biologiczno-przyrodnicze

Jeżeli od najmłodszych lat interesowałeś się światem roślin i zwierząt, fascynował się podział komórki, fotosynteza, skład tkanek i na skrzydłach frunąłeś na lekcje biologii, to studia biologiczno-przyrodnicze są propozycją wprost idealną dla Ciebie.

Oczywiście nauka w szkolnym laboratorium a zgłębianie kierunków z obszaru biologicznego czy przyrodniczego to dwie rożne sprawy. Kształcenie akademickie stwarza nieograniczone możliwości rozwoju własnych zainteresowań, pasji, wiedzy, ale o to przecież chodzi w studiowaniu, by wysoko stawiać poprzeczkę i poznawać tajniki wybranej dziedziny nauki..

Warto mieć na uwadze, że oprócz popularnych i znanych od lat kierunków typu: biologia, przyroda, geologia czy agrobiznes istnieje wiele nowych propozycji edukacyjnych, łączących różne obszary, będące odpowiedzią na zmieniający się wokół świat.

I tak znajdziemy na polskich uczelniach kierunki studiów poświęcone jeździectwu, uprawianiu winorośli, energetyce odnawialnej czy toksykologii sądowej. W ofercie szkół wyższych nie zabraknie biokosmetologii, diagnostyki molekularnej, mikrobiologii stosowanej, rolnictwa ekologicznego, inżynierii środowiska czy zielarstwa.

Uczelnie dostosowują kierunki studiów do zmieniających się oczekiwań rynku pracy i tworzą ścieżki kształcenia często skrojone pod konkretne potrzeby społeczeństwa.

Jaka praca po studiach przyrodniczych i biologicznych?

Absolwenci kierunków biologicznych i przyrodniczych stają się specjalistami w wąskich dziedzinach, co czyni ich atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy. Zazwyczaj potrafią łączyć wiedzę z wielu dyscyplin, przez co mogą liczyć na zdobycie praktycznego zawodu.

Po ukończeniu studiów biologicznych i przyrodniczych można podjąć pracę w jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, szkolnictwie, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach zajmujących się restrukturyzacją i przestrzennym zagospodarowaniem obszarów wiejskich, ośrodkach doradztwa rolniczego, czy redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych.

Biologiczno-przyrodnicze kierunki studiów
Wykaz uczelni oferujących studia biologiczno-przyrodnicze
Total 68 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Pokaż więcej…

Polecane biologiczno-przyrodnicze studia podyplomowe
Opinie o studiach biologiczno-przyrodniczych

Nauki przyrodnicze oprócz znanych od lat obszarów obejmują niszowe, specjalistyczne dziedziny, przewidziane niemal dla pasjonatów. Powstają nowe kierunki i specjalności, zaprojektowane pod rodzące się potrzeby społeczeństwa. Można więc studiować uprawę winorośli i winiarstwo, kynologię czy hipologię i jeździectwo.

Studia na uczelniach rolniczych czy wydziałach przyrodniczych uniwersytetów czy szkół technicznych dają solidne, ściśle ukierunkowane wykształcenie, pozwalające na podjęcie pracy na stanowiskach i w przedsiębiorstwach czy instytucjach zarezerwowanych dla specjalistów z określonej dziedziny.

Marcin, absolwent genetyki i hodowli roślin na kierunku rolnictwo poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego tak wspomina swoje studia:

„Podjęcie tych studiów było konsekwencją moich zainteresowań przejawianych od szkoły średniej. W sposób szczególny interesowała mnie genetyka właśnie, jej mechanizmy oraz wpływ, jaki wywiera na kształtowanie się poszczególnych cech organizmów.

Studia dały mi możliwość zdobycia wielokierunkowej wiedzy w tej dziedzinie nauki; od genetyki ogólnej przez nowoczesne techniki biotechnologiczne i molekularne, po szczegóły dotyczące technik hodowli nowych odmian roślin uprawnych. Okres studiów oceniam bardzo pozytywnie. Zajęcia prowadzone były ciekawie i – co ważne – z naciskiem na przekazywanie studentom umiejętności wdrażania teorii do praktyki poprzez wyjazdy terenowe, warsztaty w firmach hodowlano-nasiennych, czy ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Uważam, że dzięki właściwie przygotowanemu przez władze uczelni programowi studiów oraz dobrym wykładowcom, z którymi miałem okazję się zetknąć, otrzymałem solidne podstawy do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Rzeczywiście, krótko po ukończeniu nauki zostałem zatrudniony w Instytucie Włókien Naturalnych na naukowym stanowisku hodowcy odmian lnu i konopi. W Instytucie pracuję do dziś, rozwijając się naukowo. Podobnie potoczyły się kariery wielu moich znajomych z czasów studiów, którzy pracują w zawodzie, w czołowych firmach hodowlanych, zajmując ważne stanowiska do dyrektorskich włącznie. Jest to niewątpliwie zasługa dobrego przygotowania, jakie otrzymaliśmy na studiach.”

Czytaj więcej o studiach biologiczno-przyrodniczych
Czy warto kończyć studia biologiczno-przyrodnicze?

Dyplom szkoły wyższej prestiż, wyróżnienie i satysfakcja ze zdobycia wykształcenia. Bywa, że jest to absolutnie konieczny wymóg przed podjęciem pracy na określonym stanowisku bądź uzyskaniem awansu zawodowego. To również przepustka do dalszych etapów kształcenia czy poszerzania kwalifikacji jak studia doktoranckie czy podyplomowe.

Spędzając kilka lat na uczelni, w środowisku akademickim, macie możliwość obcowania z autorytetami w konkretnych dziedzinach, osobami z doświadczeniem, dużą wiedzą. To szansa na zweryfikowanie swoich poglądów, merytoryczną dyskusję, a także nawiązanie nowych kontaktów. Przygotowując się do kolokwiów, zaliczeń sięgacie po lektury i podręczniki, których zapewne byście nie przeczytali. Krótko mówiąc - zyskujecie wiedzę, której nikt Wam nie odbierze.

Uczelnie dają szansę zdobycia pierwszych szlifów organizatorskich studentom zaangażowanym w działalność organizacji funkcjonujących w strukturach szkoły. Uczestnicy tematycznych kół naukowych mogą rozwijać swoje pasje, poszerzać wiedzę, poznawać ludzi z branży, współorganizować konferencje, eventy – to wszystko bezcenne doświadczenia, które będą pozytywnie postrzegane przez przyszłych pracodawców.

Na uczelniach funkcjonują biura karier – to instytucje, które pomagają wejść absolwentom na rynek pracy. Współpracując z lokalnymi przedsiębiorcami organizują praktyki zawodowe, staże, dysponują ofertami pracy. Wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej to kolejna korzyść z faktu bycia studentem.

Uczestnictwo w uczelnianych programach wymiany międzynarodowej studentów to z kolei szansa na nawiązanie zagranicznych znajomości, doskonalenie języka obcego, poznanie realiów innej uczelni i kraju.

Studiowanie ogólnie poszerza horyzonty, otwiera na inne punkty widzenia, uczy tolerancji dla tego co inne. Czas na uczelni jest na pewno emocjonujący, nie tylko z powodu przedmiotów nie do przejścia czy zdarzających się poprawek. Życie studenckie ma swój niezapomniany koloryt, dlatego po prostu - warto studiować!

Jaka praca po studiach biologiczno-przyrodniczych?

Absolwenci kierunków biologiczno-przyrodniczych to specjaliści w konkretnych dziedzinach. Dodatkowo ukończenie wybranej specjalności powoduje, że są ekspertami w zawężonym obszarze.

Różnorodność zagadnień obejmujący nauki przyrodnicze daje bardzo szerokie spektrum zawodów przewidzianych dla osób z takim wykształceniem. Przyjrzyjmy się wybranym z nich.

Absolwenci biotechnologii zatrudniani są w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemii gospodarczej, paszowym – w przedsiębiorstwach zajmujących się kontrolą jakości biopreparatów, wykorzystujących produkty procesów biotechnologicznych. Także w placówkach służby zdrowia, instytucjach naukowo-badawczych i wdrożeniowych.

Specjaliści z zakresu ochrony środowiska są pracownikami przedsiębiorstw zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych. Pracują w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach monitorujących środowisko, w administracji parków narodowych czy krajobrazowych, laboratoriach badawczych i kontrolnych ale też placówkach propagujących ekologię, jak choćby media, instytucje edukacyjne.

Eksperci z zakresu gospodarki przestrzennej to wykwalifikowanie pracownicy instytucji zajmujących się planowaniem przestrzennym, rozwojem społeczno-gospodarczym, regionalnym. Zatrudniani są w pracowniach urbanistycznych, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych z zakresu gospodarki przestrzennej czy instytucjach pozyskujących środki unijne.

Absolwenci geologii są specjalistami w obszarach z wiązanych z poszukiwaniem i wydobyciem surowców naturalnych, ale też budownictwem czy ochroną środowiska. Pracują w instytucjach badawczych oraz na różnych szczeblach administracji.

Jednostki administracji Lasów Państwowych, firmy związane z leśnictwem, zakłady usług leśnych, przemysłu drzewnego, stanowiska w parkach narodowych czy administracji Dyrekcji Ochrony Środowiska to miejsca pracy przewidziane dla absolwentów leśnictwa.

Dyplomowani rolnicy mogą nowocześnie prowadzić gospodarstwo związane z usługami, handlem i produkcją rolną, korzystając z unijnego wsparcia finansowego, proekologicznych i ekonomicznych rozwiązań. Są zatrudniani w koncernach nawozowych, firmach produkujących materiał siewny i hodowli roślin, firmach fitofarmaceutycznych. Swoją wiedzę wykorzystują w placówkach doradztwa rolniczego, a także przedsiębiorstwach dystrybuujących środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny.

Absolwenci inżynierii rolniczej mogą pracować na stanowiskach zarządczych w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych. Zajmują się doradztwem w firmach sprzedających maszyny rolnicze, ciągniki czy części zamienne. Są doradcami klientów, inżynierami serwisów technicznych. Pracują w strukturach administracji państwowej i samorządowej.

Osoby, które studiują biologię mogą uzyskać uprawnienia nauczycielskie, które pozwalają na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej lub średniej. Po studiach są zatrudniani w instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach farmaceutycznych, kosmetycznych, agencjach zarządzania środowiskiem, instytucjach ochrony zasobów przyrodniczych, laboratoriach służb weterynaryjnych, przemysłu spożywczego czy policji.

Jak widać możliwości jest wiele. Wszystkich absolwentów studiów biologiczno-przyrodniczych łączy to, że są wykwalifikowanym ekspertami, a posiadany dyplom pozwala obejmować stanowiska zarezerwowane dla konkretnych specjalistów.

Dla kogo studia biologiczno-przyrodnicze?

Dla miłośników przyrody, natury, środowiska naturalnego, którym bliższe jest mędrca szkiełko i oko niż bohaterce mickiewiczowskiej ballady. To studia dla osób ciekawych świata przyrody, jego elementów, struktury, zjawisk, procesów w nim zachodzących.

Czy można jednoznacznie scharakteryzować biologa, przyrodnika?

To z pewnością osoba cierpliwa, gotowa godziny spędzić w laboratorium, wpatrując się w mikroskop. Potrafiąca z zainteresowaniem pochylić się nad najmniejszą istotą, wrażliwa na los roślin i zwierząt. Dociekliwie próbująca poznać otaczające nas życie. Świadoma zagrożeń czyhających na naszą planetę, umiejąca dostrzec walory zasobów przyrodniczych, szanująca potrzeby wszystkich istot.

Kandydata na studia przyrodnicze musi cechować zamiłowanie do przedmiotów takich jak biologia, chemia, geografia. Zarówno rekrutacja na większość kierunków będzie odbywać się w oparciu o wyniki maturalne z kilku z nich, jak i program nauczania będzie zawierać poszerzone studia nad tymi dziedzinami nauki.

Przyrodnik powinien sprawnie posługiwać się sprzętami badawczymi, aparatami pomiarowymi, wszelkimi urządzeniami laboratoryjnymi. W swojej pracy będzie posiłkował się zaawansowanymi technologiami informatycznymi, specjalistycznymi programami komputerowymi. Przydatna będzie umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji, badań, doświadczeń.

Zasady rekrutacji na studiach biologiczno-przyrodniczych?

Kluczowe przedmioty uwzględniane przy rekrutacji na kierunki biologiczno-przyrodnicze to: biologia, chemia, matematyka, geografia. Uczelnie niekiedy wskazują na jakim poziomie kandydat powinien zdać na maturze konkretne z nich. Czasami nie jest to sprecyzowane, aczkolwiek przeliczniki punktów nie pozostawiają wątpliwości, że osoby, które wybrały poziom rozszerzony mają większe szanse.

Przykładowo kandydaci na ochronę środowiska w krakowskim Uniwersytecie Rolniczym wybierają jeden przedmiot spośród biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka lub matematyka, zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Osoby, które wybrały ten sam kierunek na Uniwersytecie Warszawskim będą rekrutowane na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, matematyki, języka obcego, biologii oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Z kolei osoby, które chcą studiować technologię żywności i żywienie człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wybierają jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, ale rekrutując na ten sam kierunek w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będą mieli przeliczone punkty z języka polskiego, języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka lub matematyka.

Rekrutacja na uczelnie niepubliczne najczęściej odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Jak widać zasady rekrutacji mocno się różnią. Koniecznie trzeba więc sprawdzać, jakie konkretne wymogi stawia dana uczelnia. Do których przedmiotów warto się mocniej przyłożyć, aby zwiększyć szanse na indeks na wymarzonym kierunku. Może się okazać, że wybierając analogiczne studia w innym ośrodku akademickim łatwiej pokonamy konkurentów w walce o miejsce na liście przyjętych.

Zanim wybierzesz studia biologiczno-przyrodnicze

Świetnie, jeśli wybór studiów wynika z zainteresowań, pasji, chęci zgłębiania dziedziny, z którą wiążemy swoją przyszłość zawodową. To jednak w momencie kończenia szkoły średniej nie zawsze jest oczywiste i jasno sprecyzowane. Kierujemy się więc wyobrażeniami, często stereotypami związanymi ze studiami, a w konsekwencji – z pracą.

Warto więc przed wyborem kierunku zrobić solidny rekonesans. Pomocne mogą być poradnie pedagogiczne czy doradztwa zawodowego. Specjaliści przy użyciu odpowiednich narzędzi badawczych mogą wskazać nasze mocne i słabe strony, ustalić, gdzie leży nasz potencjał, jaki charakter pracy będzie bardziej odpowiadał, a tym samym w jakiej dziedzinie rozpocząć kształcenie.

Decydując się na określone kierunki sprawdzajcie dokładnie zasady rekrutacji. Znając przeliczniki punktów, limity miejsc, progi punktowe jesteście w stanie ocenić swoje szanse na zdobycie dyplomu. Dobrze jest zrobić takie rozeznanie, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań. Niekiedy lepiej wybrać ten sam kierunek w innym ośrodku akademickim, zwiększając tym samym swoje szanse na przyjęcie na studia.

Weryfikujcie plany nauczania, porównujcie przedmioty, szczególnie te z grupy wybieranych przez studenta. Pod nazwą tego samego kierunku w różnych szkołach kryją się odmienne specjalności. Dobrze jest wcześniej wiedzieć, jaki będziecie mieć wybór w tym zakresie.

Nie bez znaczenia jest zaplecze dydaktyczne, baza sprzętowa, wyposażenie pracowni – to w jakich warunkach będziecie się uczyć wpłynie na Waszą satysfakcję ze studiów. Najlepiej o takie kwestie pytać studentów lub absolwentów – korzystajcie z forów internetowych, drzwi otwartych, edukacyjnych imprez targowych. Czytajcie opinie o uczelniach.

Jeśli nawet teraz zupełnie o tym nie myślicie, warto wiedzieć jakie są możliwości wymiany międzyuczelnianej studentów. Jakie programy studiów w uczelniach partnerskich oferuje konkretna szkoła czy wydział.

Im więcej informacji uzyskacie, tym bardziej świadomy będzie wybór studiów.

Treści powiązane ze studiami biologiczno-przyrodniczymi

​Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica...

​Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (AGH Kraków) zaprasza...

Studia rolnicze i przyrodnicze w...

Kierunki z tego obszaru są propozycją dla miłośników przyrody, świata...

Studia rolnicze i przyrodnicze w...

Jeśli interesują Was kierunki z dziedziny przyrodniczej, rolniczej, w tym...

Studia rolnicze i przyrodnicze w...

Lubisz przyrodę? Biologia to zawsze był Twój konik? Nie jesteś...

Uniwersytet Łódzki – studia podyplomowe...

Uniwersytet Łódzki oferuje studia podyplomowe „Biologia sądowa" przeznaczone dla osób,...

Uniwersytet Gdański – przyroda

Przyrodę można studiować na Uniwersytecie Gdańskim na studiach dziennych I...

Studia rolnicze i przyrodnicze we...

Planujesz studia na kierunkach rolniczych lub przyrodniczych? Jeżeli wiążesz swoje...

Studia rolnicze i przyrodnicze w...

Studia rolnicze i przyrodnicze to bardzo liczna grupa kierunków, obejmujących...

Studiuję biologię - rozmowa z...

„Na egzamin wchodzę w ostatniej chwili, gdyż nic tak nie...

Studia rolnicze i przyrodnicze w...

Marzysz o pracy na łonie natury?Chcesz zaangażować się w zawodową...

Studia rolnicze i przyrodnicze w...

Studia na kierunkach o tematyce rolniczej czy przyrodniczej wybierają miłośnicy...

Studia rolnicze i przyrodnicze w...

Piękno przyrody docenia każdy z nas. Zachwycamy się niezwykłymi widokami,...

Studia rolnicze i przyrodnicze w...

"Ziemia więcej mówi nam o nas niż wszystkie książki."Te słowa...

​Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - studia...

Uniwersytet Zielonogórski (UZ) ma w swej ofercie atrakcyjny kierunek studiów...

Studia rolnicze i przyrodnicze w...

Kandydaci na kierunki przyrodnicze to z jednej strony osoby posiadające...

Górnictwo i geologia

Wiele osób utożsamia górnictwo tylko z węglem, a pracę w...

Studia rolnicze i przyrodnicze w...

Studia z tego obszaru to propozycja dla osób planujących związać...

Studia rolnicze i przyrodnicze w...

Lubisz przyrodę i obcowanie z naturą? Fascynuje Cię świat niewidoczny...

Studia rolnicze i przyrodnicze w...

Poznajcie możliwości kształcenia na kierunkach rolniczych i przyrodniczych w Krakowie...

Biotechnologia

Wysoko zaawansowane technologie wykorzystywane w procesach biologicznych pozwalają na inne...

​Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)...

Kierunek studiów zielarstwo i terapie roślinne proponuje Uniwersytet Przyrodniczy w...

Studia rolnicze i przyrodnicze w...

Nauka biologii zawsze sprawiała Ci przyjemność? Interesują Cię relacje i...

Studia rolnicze i przyrodnicze w...

Wyznacznikiem predyspozycji kandydata do studiowania na kierunkach przyrodniczych, rolniczych, biologicznych...

Studia rolnicze i przyrodnicze w...

Kształcenie na kierunkach przyrodniczych i rolniczych wpisuje się w ogólnoświatową...