• UAM Poznań
Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki humanistyczne

humanistyczne

Kierunki humanistyczne to grupa studiów, które badają aspekty działalności ludzkiej takie jak kultura, media, edyta czy język. Nauki humanistyczne często przedstawiane są jako przeciwstawne do nauk przyrodniczych.Jest to szeroka grupa kierunków o dość zróżnicowanej tematyce. W związku z tym, to od wybranego kierunku zależeć będzie przyszły zawód i ścieżka kariery osób, które ukończą te studia.

Oferta studiów humanistycznych jest bogata, obejmuje wiele różnorodnych zagadnień. Przyciągnie więc osoby zainteresowane szeroko pojętą kulturą, mediami, teatrem, państwem, dyplomacją, historią sztuki, filologiami obcymi, polonistyką, translatoryką, teologią, bibliotekoznawstwem, kulturą regionów.

Kierunki humanistyczne odgrywają dużą rolę w kształtowaniu społeczeństwa. Ich absolwenci uczestniczą w tworzeniu dyskursu publicznego, zajmują opiniotwórcze funkcje i stanowiska.

Pracodawcy cenią osoby po kierunkach humanistycznych ze względu na umiejętności rozwiązywania konfliktów, skutecznego komunikowanie się, czy współpracy w grupie. Absolwenci studiów humanistycznych potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmują także różnego typu inicjatywy. Te miękkie umiejętności pozwalają na szybkie dostosowywanie się do zmian i naukę nowych rzeczy.

Popularne kierunki studiów humanistycznych to: filologie obce, historia, antropologia, archeologia, kulturoznawstwo.

Katalog kierunków humanistycznych

a
afrykanistyka amerykanistyka analiza i kreowanie trendów antropologia historyczna antropologia literatury, teatru i filmu applied multilingual and multicultural studies arabistyka archeologia archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo artes liberales asian studies - korean studies
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe borders and boundaries
c
comparative heritage studies cultural and social studies cultural communication culture, thought and humanity cywilizacja zachodnioeuropejska
d
dialog i doradztwo społeczne doradztwo filozoficzne z mentoringiem doradztwo i coaching doradztwo i infobrokerstwo historyczne dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej dwujęzykowe studia dla tłumaczy dyplomacja dyplomacja europejska dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dziennikarstwo międzynarodowe
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjne e-historia eastern european jewish studies edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo edytorstwo klasyczne i cyfrowe egiptologia english studies - American and Canadian studies for intercultural communication and diplomacy etnofilologia białoruska etnofilologia kaszubska etnolingwistyka etnologia etnologia i antropologia kulturowa etnoregionalistyka świata etyka etyka - mediacje i negocjacje european cultures european joint master’s programme in english and american studies european studies europeistyka - integracja europejska europeistyka kulturowa
f
fennistyka filmoznawstwo i kultura mediów filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych filologia filologia francuska filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską filozofia filozofia i etyka
g
geoarcheologia geowizualizacja historyczna i archeologiczna geschichte der moderne transkulturell global studies glottodydaktyka polonistyczna gospodarka i ekonomia w dziejach
h
hebraistyka helwetologia historia historia - studia nauczycielskie historia cywilizacji śródziemnomorskich historia i kultura Żydów historia i teraźniejszość 40+ historia i wiedza o społeczeństwie historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej historia sztuki historia w przestrzeni publicznej history of ancient mediterranean civilizations historyczne praktyki wykonawcze human resources i coaching human rights and genocide studies humanistyka cyfrowa humanistyka drugiej generacji humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie humanitarian action
i
iberoznawstwo indologia indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia międzyobszarowe infobrokerstwo i nowoczesna biurowość informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informacja w środowisku cyfrowym informatologia stosowana interdyscyplinarne studia strategiczne interdyscyplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands intermedia international legal communication international relations and area studies international studies in philosophy
j
journalism and new media judaistyka język i literatura Rosji język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem język polski w komunikacji społecznej język polski z historią język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) językoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kognitywistyka kognitywistyka i komunikacja kognitywistyka komunikacji komparatystyka literacko-kulturowa komunikacja cyfrowa komunikacja europejska komunikacja i media komunikacja internetowa komunikacja kultury i religii komunikacja medialna i społeczna komunikacja międzykulturowa komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka komunikacja promocyjna i kryzysowa komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa komunikacja wizerunkowa komunikacja wizerunkowo-mediacyjna komunikacja wizualna komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR kreatywność społeczna krytyka artystyczna krytyka literacka kultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologiczne kultura Wschodu Starożytnego kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo kultura w mediach i komunikacji kultura współczesna kulturoznawstwo kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska kulturoznawstwo - teksty kultury kulturoznawstwo - wiedza o kulturze kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej kulturoznawstwo europejskie kulturoznawstwo i wiedza o mediach kulturoznawstwo międzynarodowe kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym kultury mediów kuratorstwo i teorie sztuki
l
laboratoria kultury współczesnej language and communication in healthcare latynoamerykanistyka liberal arts and sciences lingwistyka dla biznesu lingwistyka kulturowa lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego lingwistyka kulturowa regionu europejskiego lingwistyka praktyczna i copywriting lingwistyka stosowana lingwistyka w komunikacji specjalistycznej literatura popularna i kreacje światów gier literatura powszechna literaturwissenschaft: asthetik - literatur - philosophie
m
master of liberal arts media content & creative writing media i cywilizacja media i komunikacja w biznesie media interaktywne i widowiska mediacja międzykulturowa mediacja sztuki mediaworking medioznawstwo militarioznawstwo militarystyka historyczna misjologia międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne międzynarodowa komunikacja językowa międzynarodowe studia kulturowe międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne mongolistyka i tybetologia muzeologia m​iędzynarodowe studia polskie
n
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego niemcoznawstwo nowe media nowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona dóbr kultury ochrona dóbr kultury i muzealnictwo ochrona dóbr kultury i środowiska ochrona europejskich dóbr kultury w j. niem okcydentalistyka oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies orientalistyka chrześcijańska
p
performatyka polacy i niemcy w europie polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie polonistyka - komparatystyka polonistyka antropologiczno-kulturowa polonistyka stosowana polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie proces wydawniczy i praktyka tekstu produkcja medialna projektowanie kultury przekład literacki przekładoznawstwo przekładoznawstwo literacko‐kulturowe
r
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe regionalistyka kulturowa religions of asia and africa: buddhism, islam and others religioznawstwo retoryka stosowana rosjoznawstwo
s
scandinavian studies (studia skandynawskie) scenariopisarstwo sinologia skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe slawistyka specjalistyczne studia teologiczne sprache - medien - gesellschaft studia afrykańskie studia anglistyczno-slawistyczne studia azjatyckie studia bałkańskie studia bliskowschodnie studia bułgarystyczne studia eurazjatyckie studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek) studia historyczno - dyplomatyczne studia historyczno-społeczne studia nad Azją Południowo-Wschodnią studia nad Azją Centralną studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową studia nad Japonią studia nad Koreą studia nad buddyzmem studia nad wizualnością - visual studies studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie studia o Polsce studia pisarskie studia polonistyczno - germanistyczne studia polskie - język, kultura, społeczeństwo studia polskie dla cudzoziemców studia polsko-niemieckie studia polsko‐ukraińskie studia regionalne i lokalne studia skandynawsko-bałtyckie studia wschodnie studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie studia środkowo-wschodnioeuropejskie studia śródziemnomorskie studies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societies studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej sztuka kreatywnego pisania sztuka mediów i edukacja wizualna sztuka pisania sztuki wizualne
t
teatrologia technologia teatru lalek technologie kognitywne i media społecznościowe teologia teologia kanoniczna turkologia twórcze pisanie i marketing wydawniczy tłumaczenie ustne
u
ukrainistyka z językiem angielskim uniwersyteckie studia humanistyczne: historia - filozofia - muzyka
w
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej wiedza o teatrze wiedza o teatrze i filmie wschodoznawstwo
z
zarządzanie dziedzictwem kulturowym zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie kulturą współczesną
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne
ż
życie publiczne

Dla kogo kierunki humanistyczne

Wiele kierunków humanistycznych przewidzianych jest dla prawdziwych pasjonatów danej dziedziny, osób, które świadomie wybrały określone studia, aby zgłębić interesującą ich tematykę.

Studia humanistyczne wybierają osoby kreatywne, refleksyjne, o krytycznym spojrzeniu na rzeczywistość.

Humaniści to ludzie wrażliwi, ciekawi świata, otwarci na inne poglądy, kulturę.

Kandydatom na studia przyda się zamiłowanie do wnikliwego, czasem analitycznego czytania, lekkie pióro, umiejętność dyskutowania, odwaga wyrażania własnych myśli i poglądów.

Kształcenie na kierunkach humanistycznych

Kierunki humanistyczne znajdują się przede wszystkim w ofercie uniwersytetów, niepublicznych uczelni o profilu humanistycznym.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym. Pozwala to po uzyskaniu dyplomu licencjata wybrać pokrewną lub całkiem inną dziedzinę na kontynuowanie kształcenia na magisterskich studiach II stopnia, poszerzając tym samym swoje kwalifikacje.

Kierunki humanistyczne mają wykształcić w studentach podejrzliwość do kanonów, jedynych interpretacji, zaszczepić gen myślenia w kategoryzowanie świata.

W programie studiów wiele przedmiotów związanych jest z literaturą, filmem, teatrem, zagadnieniami popkultury.

Absolwentka filologii polskiej wspomina, jak wyglądało kształcenie na jej kierunku studiów. Przywołuje najciekawsze przedmioty, opowiada, jak wyglądały ćwiczenia.

Rekrutacja na kierunki humanistyczne

Rekrutacja na studia humanistyczne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych, wskazanych przez uczelnię przedmiotów. Dominują oczywiście przedmioty humanistyczne. Kluczowy będą:

 • język polski
 • historia
 • wos
 • języki obce.

Pojawiają się też takie przedmioty jak historia sztuki, historia muzyki, filozofia.

Nieco inaczej przebiega rekrutacja na kierunki filologiczne. Rekrutacja na nie odbywa się w oparciu o wynik maturalny z kierunkowego język obcego oraz dodatkowo najczęściej języka polskiego.

Uczelnie wskazują, jaki poziom egzaminu maturalnego jest wymagany, a także czy pod uwagę brana będzie część ustna.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują na podstawie kolejności zgłoszeń.

Zawsze należy szczegółowo sprawdzać, jakie są wymogi rekrutacyjne na konkretne kierunki, wydziały, uczelnie.

Praca po kierunkach humanistycznych

Grupa kierunków humanistycznych obejmuje zróżnicowane tematycznie studia.

Przykładowe ścieżki zawodowe wyznaczają wybrane w ramach kierunku humanistycznego specjalności i specjalizacje.

Możliwe miejsca pracy i stanowiska dla absolwentów studiów humanistycznych:

 • muzea
 • galerie sztuki
 • urzędy konserwatorskie
 • instytucje kultury
 • antykwariaty
 • domy aukcyjne
 • wydziały kultury administracji samorządowej i państwowej
 • centra informacji
 • wydawnictwa
 • biblioteki
 • medioteki
 • placówki dyplomatyczne
 • instytucje unijne
 • firmy turystyczne
 • szkoły
 • biura tłumaczeń.

Humaniści to także przedstawicie grupy zawodowej literatów, dziennikarzy, reporterzy, felietonistów – bacznych obserwatorów otaczającej rzeczywistości, którzy potrafią tą rzeczywistość swobodnie opisać, swoje refleksje i przemyślenia ubrać w słowa. Ich kwalifikacje i kompetencje mogą być wykorzystane w redakcjach, wydawnictwach, biurach rzeczników prasowych, agencjach PR, agencjach reklamowych.

Opinie o kierunkach humanistycznych

Studia humanistyczne łączą wiedzę z wielu dziedzin, poszerzają horyzonty.

Ze względu na swój charakter pozwalają wypracować pewne praktyczne umiejętności, dające przewagę na rynku pracy. Nieodłącznym elementem zajęć na kierunkach humanistycznych jest dyskusja, praca w grupie, wyrażanie własnych poglądów, przemyśleń, opinii. Praktykowanie i utrwalanie tych umiejętności uczy nieszablonowo traktować problemy zawodowe, pomaga wykształcić tzw. kompetencje miękkie, wysoko cenione przez pracodawców.

Pomimo opinii, że część kierunków humanistycznych produkuje przyszłych bezrobotnych, zainteresowanie wieloma studiami humanistycznymi nie maleje.

Czasami jednak wybór studiów innych niż humanistyczne byłoby zmarnowaniem swojego talentu, zabiciem pasji, pozbawieniem się możliwości rozwoju. Przekonuje o tym student kulturoznawstwa:

Tak naprawdę to, jak będzie wyglądało przyszłe życie zawodowe zależy od nas samych. Studiowana dziedzina to jedno, a pewne predyspozycje, dodatkowe umiejętności, zaradność, chęć zdobywania nowych doświadczeń przesądzają, czy z satysfakcją odnajdziemy się na rynku pracy.


Uczelnie o kierunkach humanistycznych

 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie