• UAM Poznań
Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki humanistyczne

humanistyczne

Kierunki humanistyczne to grupa studiów, które badają aspekty działalności ludzkiej takie jak kultura, media, edyta czy język. Nauki humanistyczne często przedstawiane są jako przeciwstawne do nauk przyrodniczych.Jest to szeroka grupa kierunków o dość zróżnicowanej tematyce. W związku z tym, to od wybranego kierunku zależeć będzie przyszły zawód i ścieżka kariery osób, które ukończą te studia.

Oferta studiów humanistycznych jest bogata, obejmuje wiele różnorodnych zagadnień. Przyciągnie więc osoby zainteresowane szeroko pojętą kulturą, mediami, teatrem, państwem, dyplomacją, historią sztuki, filologiami obcymi, polonistyką, translatoryką, teologią, bibliotekoznawstwem, kulturą regionów.

Kierunki humanistyczne odgrywają dużą rolę w kształtowaniu społeczeństwa. Ich absolwenci uczestniczą w tworzeniu dyskursu publicznego, zajmują opiniotwórcze funkcje i stanowiska.

Pracodawcy cenią osoby po kierunkach humanistycznych ze względu na umiejętności rozwiązywania konfliktów, skutecznego komunikowanie się, czy współpracy w grupie. Absolwenci studiów humanistycznych potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmują także różnego typu inicjatywy. Te miękkie umiejętności pozwalają na szybkie dostosowywanie się do zmian i naukę nowych rzeczy.

Popularne kierunki studiów humanistycznych to: filologie obce, historia, antropologia, archeologia, kulturoznawstwo.

Katalog kierunków humanistycznych

a
afrykanistyka amerykanistyka analiza i kreowanie trendów antropologia historyczna antropologia literatury, teatru i filmu applied multilingual and multicultural studies arabistyka archeologia archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo artes liberales asian studies - korean studies
b
badanie i projektowanie gier baltic region studies bałtyckie studia kulturowe borders and boundaries
c
central europe in the international perspective comparative heritage studies cultural and social studies cultural communication culture, thought and humanity cywilizacja zachodnioeuropejska
d
dialog i doradztwo społeczne doradztwo filozoficzne z mentoringiem doradztwo i coaching doradztwo i infobrokerstwo historyczne dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej dwujęzykowe studia dla tłumaczy dyplomacja dyplomacja europejska dyplomacja publiczna i promocja regionu dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dziennikarstwo międzynarodowe
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjne e-historia eastern european jewish studies edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo edytorstwo klasyczne i cyfrowe egiptologia english studies - American and Canadian studies for intercultural communication and diplomacy etnofilologia białoruska etnofilologia kaszubska etnolingwistyka etnologia etnologia i antropologia kulturowa etnoregionalistyka świata etyka etyka - mediacje i negocjacje european cultures european joint master’s programme in english and american studies european studies europeistyka - integracja europejska europeistyka kulturowa
f
fennistyka filmoznawstwo i kultura mediów filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych filologia filologia francuska filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską filozofia filozofia i etyka
g
geoarcheologia geowizualizacja historyczna i archeologiczna geschichte der moderne transkulturell global studies glottodydaktyka polonistyczna gospodarka i ekonomia w dziejach
h
hebraistyka helwetologia historia historia - studia nauczycielskie historia cywilizacji śródziemnomorskich historia i kultura Żydów historia i teraźniejszość 40+ historia i wiedza o społeczeństwie historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej historia sztuki historia w przestrzeni publicznej history of ancient mediterranean civilizations historyczne praktyki wykonawcze human resources i coaching human rights and genocide studies humanistyka cyfrowa humanistyka drugiej generacji humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie humanitarian action
i
iberoznawstwo indologia indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia międzyobszarowe infobrokerstwo i nowoczesna biurowość informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informacja w środowisku cyfrowym informatologia stosowana interdyscyplinarne studia strategiczne interdyscyplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands intermedia international legal communication international relations and area studies international studies in philosophy
j
journalism and new media judaistyka język i literatura Rosji język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem język polski w komunikacji społecznej język polski z historią język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) językoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kognitywistyka kognitywistyka i komunikacja kognitywistyka komunikacji komparatystyka literacko-kulturowa komunikacja cyfrowa komunikacja europejska komunikacja i media komunikacja internetowa komunikacja kultury i religii komunikacja medialna i społeczna komunikacja międzykulturowa komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka komunikacja promocyjna i kryzysowa komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa komunikacja wizerunkowa komunikacja wizerunkowo-mediacyjna komunikacja wizualna komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR korean studies kreatywność społeczna krytyka artystyczna krytyka literacka kultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologiczne kultura Wschodu Starożytnego kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo kultura klasyczna kultura w mediach i komunikacji kultura współczesna kulturoznawstwo kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska kulturoznawstwo - teksty kultury kulturoznawstwo - wiedza o kulturze kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej kulturoznawstwo europejskie kulturoznawstwo i wiedza o mediach kulturoznawstwo międzynarodowe kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym kultury mediów kultury Śródziemnomorza kuratorstwo i teorie sztuki
l
laboratoria kultury współczesnej language and communication in healthcare latynoamerykanistyka liberal arts and sciences lingwistyka dla biznesu lingwistyka kulturowa lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego lingwistyka kulturowa regionu europejskiego lingwistyka praktyczna i copywriting lingwistyka stosowana lingwistyka w komunikacji specjalistycznej literatura popularna i kreacje światów gier literatura powszechna literaturwissenschaft: asthetik - literatur - philosophie
m
master of liberal arts media content & creative writing media i cywilizacja media i dziennikarstwo media i komunikacja w biznesie media interaktywne i widowiska mediacja międzykulturowa mediacja sztuki mediaworking medioznawstwo militarioznawstwo militarystyka historyczna misjologia międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne międzydziedzinowe studia indywidualne międzynarodowa komunikacja językowa międzynarodowe studia kulturowe międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne mongolistyka i tybetologia muzeologia m​iędzynarodowe studia polskie
n
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego niemcoznawstwo nowe media nowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona dóbr kultury ochrona dóbr kultury i muzealnictwo ochrona dóbr kultury i środowiska ochrona europejskich dóbr kultury w j. niem okcydentalistyka oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies orientalistyka chrześcijańska
p
performatyka philosophy polacy i niemcy w europie polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie polonistyka - komparatystyka polonistyka antropologiczno-kulturowa polonistyka stosowana polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie proces wydawniczy i praktyka tekstu produkcja medialna projektowanie gier historycznych projektowanie kultury przekład literacki przekładoznawstwo przekładoznawstwo literacko‐kulturowe
r
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe regionalistyka kulturowa religions of asia and africa: buddhism, islam and others religioznawstwo retoryka stosowana rosjoznawstwo
s
scandinavian studies (studia skandynawskie) scenariopisarstwo sinologia skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe slawistyka specjalistyczne studia teologiczne sprache - medien - gesellschaft studia afrykańskie studia anglistyczno-slawistyczne studia azjatyckie studia bałkańskie studia bliskowschodnie studia bułgarystyczne studia eurazjatyckie studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek) studia historyczno - dyplomatyczne studia historyczno-społeczne studia nad Azją Południowo-Wschodnią studia nad Azją Centralną studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową studia nad Japonią studia nad Koreą studia nad buddyzmem studia nad wizualnością - visual studies studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie studia o Polsce studia pisarskie studia polonistyczno - germanistyczne studia polskie - język, kultura, społeczeństwo studia polskie dla cudzoziemców studia polsko-niemieckie studia polsko‐ukraińskie studia regionalne i lokalne studia skandynawsko-bałtyckie studia wschodnie studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie studia środkowo-wschodnioeuropejskie studia śródziemnomorskie studies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societies studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej sztuka kreatywnego pisania sztuka mediów i edukacja wizualna sztuka pisania sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka sztuki wizualne
t
teatrologia technologia teatru lalek technologie kognitywne i media społecznościowe teologia teologia kanoniczna turkologia twórcze pisanie i marketing wydawniczy tłumaczenie ustne
u
ukrainistyka z językiem angielskim uniwersyteckie studia humanistyczne: historia - filozofia - muzyka
w
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej wiedza o teatrze wiedza o teatrze i filmie wschodoznawstwo
z
zarządzanie dziedzictwem kulturowym zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie kulturą współczesną
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne
ż
życie publiczne

Dla kogo kierunki humanistyczne

Wiele kierunków humanistycznych przewidzianych jest dla prawdziwych pasjonatów danej dziedziny, osób, które świadomie wybrały określone studia, aby zgłębić interesującą ich tematykę.

Studia humanistyczne wybierają osoby kreatywne, refleksyjne, o krytycznym spojrzeniu na rzeczywistość.

Humaniści to ludzie wrażliwi, ciekawi świata, otwarci na inne poglądy, kulturę.

Kandydatom na studia przyda się zamiłowanie do wnikliwego, czasem analitycznego czytania, lekkie pióro, umiejętność dyskutowania, odwaga wyrażania własnych myśli i poglądów.

Kształcenie na kierunkach humanistycznych

Kierunki humanistyczne znajdują się przede wszystkim w ofercie uniwersytetów, niepublicznych uczelni o profilu humanistycznym.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym. Pozwala to po uzyskaniu dyplomu licencjata wybrać pokrewną lub całkiem inną dziedzinę na kontynuowanie kształcenia na magisterskich studiach II stopnia, poszerzając tym samym swoje kwalifikacje.

Kierunki humanistyczne mają wykształcić w studentach podejrzliwość do kanonów, jedynych interpretacji, zaszczepić gen myślenia w kategoryzowanie świata.

W programie studiów wiele przedmiotów związanych jest z literaturą, filmem, teatrem, zagadnieniami popkultury.

Absolwentka filologii polskiej wspomina, jak wyglądało kształcenie na jej kierunku studiów. Przywołuje najciekawsze przedmioty, opowiada, jak wyglądały ćwiczenia.

Rekrutacja na kierunki humanistyczne

Rekrutacja na studia humanistyczne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych, wskazanych przez uczelnię przedmiotów. Dominują oczywiście przedmioty humanistyczne. Kluczowy będą:

 • język polski
 • historia
 • wos
 • języki obce.

Pojawiają się też takie przedmioty jak historia sztuki, historia muzyki, filozofia.

Nieco inaczej przebiega rekrutacja na kierunki filologiczne. Rekrutacja na nie odbywa się w oparciu o wynik maturalny z kierunkowego język obcego oraz dodatkowo najczęściej języka polskiego.

Uczelnie wskazują, jaki poziom egzaminu maturalnego jest wymagany, a także czy pod uwagę brana będzie część ustna.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują na podstawie kolejności zgłoszeń.

Zawsze należy szczegółowo sprawdzać, jakie są wymogi rekrutacyjne na konkretne kierunki, wydziały, uczelnie.

Praca po kierunkach humanistycznych

Grupa kierunków humanistycznych obejmuje zróżnicowane tematycznie studia.

Przykładowe ścieżki zawodowe wyznaczają wybrane w ramach kierunku humanistycznego specjalności i specjalizacje.

Możliwe miejsca pracy i stanowiska dla absolwentów studiów humanistycznych:

 • muzea
 • galerie sztuki
 • urzędy konserwatorskie
 • instytucje kultury
 • antykwariaty
 • domy aukcyjne
 • wydziały kultury administracji samorządowej i państwowej
 • centra informacji
 • wydawnictwa
 • biblioteki
 • medioteki
 • placówki dyplomatyczne
 • instytucje unijne
 • firmy turystyczne
 • szkoły
 • biura tłumaczeń.

Humaniści to także przedstawicie grupy zawodowej literatów, dziennikarzy, reporterzy, felietonistów – bacznych obserwatorów otaczającej rzeczywistości, którzy potrafią tą rzeczywistość swobodnie opisać, swoje refleksje i przemyślenia ubrać w słowa. Ich kwalifikacje i kompetencje mogą być wykorzystane w redakcjach, wydawnictwach, biurach rzeczników prasowych, agencjach PR, agencjach reklamowych.

Opinie o kierunkach humanistycznych

Studia humanistyczne łączą wiedzę z wielu dziedzin, poszerzają horyzonty.

Ze względu na swój charakter pozwalają wypracować pewne praktyczne umiejętności, dające przewagę na rynku pracy. Nieodłącznym elementem zajęć na kierunkach humanistycznych jest dyskusja, praca w grupie, wyrażanie własnych poglądów, przemyśleń, opinii. Praktykowanie i utrwalanie tych umiejętności uczy nieszablonowo traktować problemy zawodowe, pomaga wykształcić tzw. kompetencje miękkie, wysoko cenione przez pracodawców.

Pomimo opinii, że część kierunków humanistycznych produkuje przyszłych bezrobotnych, zainteresowanie wieloma studiami humanistycznymi nie maleje.

Czasami jednak wybór studiów innych niż humanistyczne byłoby zmarnowaniem swojego talentu, zabiciem pasji, pozbawieniem się możliwości rozwoju. Przekonuje o tym student kulturoznawstwa:

Tak naprawdę to, jak będzie wyglądało przyszłe życie zawodowe zależy od nas samych. Studiowana dziedzina to jedno, a pewne predyspozycje, dodatkowe umiejętności, zaradność, chęć zdobywania nowych doświadczeń przesądzają, czy z satysfakcją odnajdziemy się na rynku pracy.


Uczelnie o kierunkach humanistycznych

 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Częstochowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski