• UAM Poznań
Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki humanistyczne

humanistyczne

Kierunki humanistyczne to grupa studiów, które badają aspekty działalności ludzkiej takie jak kultura, media, edyta czy język. Nauki humanistyczne często przedstawiane są jako przeciwstawne do nauk przyrodniczych.Jest to szeroka grupa kierunków o dość zróżnicowanej tematyce. W związku z tym, to od wybranego kierunku zależeć będzie przyszły zawód i ścieżka kariery osób, które ukończą te studia.

Oferta studiów humanistycznych jest bogata, obejmuje wiele różnorodnych zagadnień. Przyciągnie więc osoby zainteresowane szeroko pojętą kulturą, mediami, teatrem, państwem, dyplomacją, historią sztuki, filologiami obcymi, polonistyką, translatoryką, teologią, bibliotekoznawstwem, kulturą regionów.

Kierunki humanistyczne odgrywają dużą rolę w kształtowaniu społeczeństwa. Ich absolwenci uczestniczą w tworzeniu dyskursu publicznego, zajmują opiniotwórcze funkcje i stanowiska.

Pracodawcy cenią osoby po kierunkach humanistycznych ze względu na umiejętności rozwiązywania konfliktów, skutecznego komunikowanie się, czy współpracy w grupie. Absolwenci studiów humanistycznych potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmują także różnego typu inicjatywy. Te miękkie umiejętności pozwalają na szybkie dostosowywanie się do zmian i naukę nowych rzeczy.

Popularne kierunki studiów humanistycznych to: filologie obce, historia, antropologia, archeologia, kulturoznawstwo.

Katalog kierunków humanistycznych

l
Liberal Arts and Scienceslanguage and communication in healthcarelatynoamerykanistykalingwistyka dla biznesulingwistyka kulturowalingwistyka kulturowa regionu azjatyckiegolingwistyka kulturowa regionu europejskiegolingwistyka praktyczna i copywritinglingwistyka stosowanalingwistyka w komunikacji specjalistycznejliteratura popularna i kreacje światów gierliteratura powszechnaliteraturwissenschaft: asthetik - literatur - philosophie
m
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społecznemaster of liberal artsmedia i cywilizacjamedia i komunikacja w biznesiemedia interaktywne i widowiskamediacja międzykulturowamediacja sztukimediaworkingmedioznawstwomilitarioznawstwomilitarystyka historyczna misjologiamiędzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społecznemiędzynarodowa komunikacja językowamiędzynarodowe studia kulturowemiędzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społecznemiędzywydziałowe indywidualne studia humanistycznemongolistyka i tybetologiamuzeologiam​iędzynarodowe studia polskie
p
Polacy i Niemcy w Europieperformatykapolonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskiepolonistyka - komparatystykapolonistyka antropologiczno-kulturowapolonistyka stosowanapolsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie produkcja medialnaprojektowanie kulturyprzekład literackiprzekładoznawstwoprzekładoznawstwo literacko‐kulturowe
a
afrykanistykaamerykanistykaanaliza i kreowanie trendówantropologia historycznaantropologia literatury, teatru i filmuarabistykaarcheologiaarchiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiarchiwistyka i zarządzanie dokumentacjąarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoartes liberalesasian studies - korean studies
b
bałtyckie studia kulturowe
c
comparative heritage studiescultural and social studies cultural communicationcywilizacja zachodnioeuropejska
d
dialog i doradztwo społecznedoradztwo i coachingdoradztwo i infobrokerstwo historycznedwujęzyczność w komunikacji wielokulturowejdwujęzykowe studia dla tłumaczydyplomacjadyplomacja europejskadziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowaniedziennikarstwo międzynarodowe
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjnee-historiaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedytorstwoegiptologiaenglish studies - American and Canadian studies for intercultural communication and diplomacyetnofilologia białoruskaetnofilologia kaszubskaetnolingwistykaetnologiaetnologia i antropologia kulturowaetnoregionalistyka świataetykaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean cultureseuropean joint master’s programme in english and american studieseuropean studieseuropeistyka - integracja europejskaeuropeistyka kulturowa
f
fennistykafilmoznawstwo i kultura mediówfilmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnychfilozofiafilozofia i etyka
g
geschichte der moderne transkulturell glottodydaktyka polonistycznagospodarka i ekonomia w dziejach
h
hebraistykahelwetologiahistoriahistoria cywilizacji śródziemnomorskichhistoria i kultura Żydówhistoria i teraźniejszość 40+historia i wiedza o społeczeństwiehistoria sztukihistoria w przestrzeni publicznejhistoryczne praktyki wykonawczehuman resources i coachinghuman rights and genocide studieshumanistyka cyfrowahumanistyka drugiej generacji humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskiehumanitarian action
i
iberoznawstwoindologiaindywidualne studia międzydziedzinoweindywidualne studia międzyobszaroweinfobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka informacja naukowa i bibliotekoznawstwoinformacja w środowisku cyfrowyminformatologia stosowanainterdyscyplinarne studia strategiczneintermediainternational relations and area studiesinternational studies in philosophy
j
journalism and new mediajudaistykajęzyk i literatura Rosjijęzyk i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursemjęzyk polski w komunikacji społecznejjęzyk polski z historiąjęzyk polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwemjęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)językoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kognitywistykakognitywistyka i komunikacjakognitywistyka komunikacjikomparatystyka literacko-kulturowakomunikacja cyfrowakomunikacja europejskakomunikacja kultury i religiikomunikacja medialna i społecznakomunikacja międzykulturowakomunikacja międzykulturowa - Azja i Afrykakomunikacja promocyjna i kryzysowakomunikacja społeczna i lingwistyka kulturowakomunikacja wizerunkowakomunikacja wizerunkowo-mediacyjnakomunikacja wizualnakomunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PRkreatywność społecznakrytyka artystycznakrytyka literackakultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologicznekultura Wschodu Starożytnegokultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwokultura w mediach i komunikacjikulturoznawstwokulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorskakulturoznawstwo - teksty kulturykulturoznawstwo - wiedza o kulturzekulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibówkulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniejkulturoznawstwo europejskiekulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowekulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnymkultury mediówkuratorstwo i teorie sztuki
n
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegoniemcoznawstwonowe medianowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona dóbr kulturyochrona dóbr kultury i środowiskaochrona europejskich dóbr kultury w j. niemokcydentalistykaoriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studiesorientalistyka chrześcijańska
r
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturoweregionalistyka kulturowareligioznawstworetoryka stosowanarosjoznawstwo
s
scandinavian studies (studia skandynawskie)scenariopisarstwosinologiaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesoweslawistykaspecjalistyczne studia teologicznesprache - medien - gesellschaft studia afrykańskiestudia azjatyckiestudia bałkańskiestudia bliskowschodniestudia bułgarystycznestudia eurazjatyckiestudia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)studia historyczno - dyplomatycznestudia historyczno-społecznestudia nad Azją Południowo-Wschodniąstudia nad Azją Centralnąstudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia nad buddyzmemstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia o Polscestudia pisarskiestudia polonistyczno - germanistycznestudia polsko-niemieckiestudia polsko‐ukraińskiestudia regionalne i lokalnestudia skandynawsko-bałtyckie studia wschodniestudia środkowo-wschodnioeuropejskiestudia śródziemnomorskiestudies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societiesstudium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiejsztuka mediów i edukacja wizualna sztuka pisaniasztuki wizualne
t
teatrologiatechnologia teatru lalekteologiaturkologiatwórcze pisanie i marketing wydawniczytłumaczenie ustne
u
ukrainistyka z językiem angielskimuniwersyteckie studia humanistyczne: historia - filozofia - muzyka
w
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejwiedza o teatrze wiedza o teatrze i filmiewschodoznawstwo
z
zarządzanie dziedzictwem kulturowymzarządzanie informacją i bibliotekoznawstwozarządzanie kulturą i mediamizarządzanie kulturą współczesną
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne

Dla kogo kierunki humanistyczne

Wiele kierunków humanistycznych przewidzianych jest dla prawdziwych pasjonatów danej dziedziny, osób, które świadomie wybrały określone studia, aby zgłębić interesującą ich tematykę.

Studia humanistyczne wybierają osoby kreatywne, refleksyjne, o krytycznym spojrzeniu na rzeczywistość.

Humaniści to ludzie wrażliwi, ciekawi świata, otwarci na inne poglądy, kulturę.

Kandydatom na studia przyda się zamiłowanie do wnikliwego, czasem analitycznego czytania, lekkie pióro, umiejętność dyskutowania, odwaga wyrażania własnych myśli i poglądów.

Kształcenie na kierunkach humanistycznych

Kierunki humanistyczne znajdują się przede wszystkim w ofercie uniwersytetów, niepublicznych uczelni o profilu humanistycznym.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym. Pozwala to po uzyskaniu dyplomu licencjata wybrać pokrewną lub całkiem inną dziedzinę na kontynuowanie kształcenia na magisterskich studiach II stopnia, poszerzając tym samym swoje kwalifikacje.

Kierunki humanistyczne mają wykształcić w studentach podejrzliwość do kanonów, jedynych interpretacji, zaszczepić gen myślenia w kategoryzowanie świata.

W programie studiów wiele przedmiotów związanych jest z literaturą, filmem, teatrem, zagadnieniami popkultury.

Absolwentka filologii polskiej wspomina, jak wyglądało kształcenie na jej kierunku studiów. Przywołuje najciekawsze przedmioty, opowiada, jak wyglądały ćwiczenia.

Rekrutacja na kierunki humanistyczne

Rekrutacja na studia humanistyczne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych, wskazanych przez uczelnię przedmiotów. Dominują oczywiście przedmioty humanistyczne. Kluczowy będą:

 • język polski
 • historia
 • wos
 • języki obce.

Pojawiają się też takie przedmioty jak historia sztuki, historia muzyki, filozofia.

Nieco inaczej przebiega rekrutacja na kierunki filologiczne. Rekrutacja na nie odbywa się w oparciu o wynik maturalny z kierunkowego język obcego oraz dodatkowo najczęściej języka polskiego.

Uczelnie wskazują, jaki poziom egzaminu maturalnego jest wymagany, a także czy pod uwagę brana będzie część ustna.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują na podstawie kolejności zgłoszeń.

Zawsze należy szczegółowo sprawdzać, jakie są wymogi rekrutacyjne na konkretne kierunki, wydziały, uczelnie.

Praca po kierunkach humanistycznych

Grupa kierunków humanistycznych obejmuje zróżnicowane tematycznie studia.

Przykładowe ścieżki zawodowe wyznaczają wybrane w ramach kierunku humanistycznego specjalności i specjalizacje.

Możliwe miejsca pracy i stanowiska dla absolwentów studiów humanistycznych:

 • muzea
 • galerie sztuki
 • urzędy konserwatorskie
 • instytucje kultury
 • antykwariaty
 • domy aukcyjne
 • wydziały kultury administracji samorządowej i państwowej
 • centra informacji
 • wydawnictwa
 • biblioteki
 • medioteki
 • placówki dyplomatyczne
 • instytucje unijne
 • firmy turystyczne
 • szkoły
 • biura tłumaczeń.

Humaniści to także przedstawicie grupy zawodowej literatów, dziennikarzy, reporterzy, felietonistów – bacznych obserwatorów otaczającej rzeczywistości, którzy potrafią tą rzeczywistość swobodnie opisać, swoje refleksje i przemyślenia ubrać w słowa. Ich kwalifikacje i kompetencje mogą być wykorzystane w redakcjach, wydawnictwach, biurach rzeczników prasowych, agencjach PR, agencjach reklamowych.

Opinie o kierunkach humanistycznych

Studia humanistyczne łączą wiedzę z wielu dziedzin, poszerzają horyzonty.

Ze względu na swój charakter pozwalają wypracować pewne praktyczne umiejętności, dające przewagę na rynku pracy. Nieodłącznym elementem zajęć na kierunkach humanistycznych jest dyskusja, praca w grupie, wyrażanie własnych poglądów, przemyśleń, opinii. Praktykowanie i utrwalanie tych umiejętności uczy nieszablonowo traktować problemy zawodowe, pomaga wykształcić tzw. kompetencje miękkie, wysoko cenione przez pracodawców.

Pomimo opinii, że część kierunków humanistycznych produkuje przyszłych bezrobotnych, zainteresowanie wieloma studiami humanistycznymi nie maleje.

Czasami jednak wybór studiów innych niż humanistyczne byłoby zmarnowaniem swojego talentu, zabiciem pasji, pozbawieniem się możliwości rozwoju. Przekonuje o tym student kulturoznawstwa:

Tak naprawdę to, jak będzie wyglądało przyszłe życie zawodowe zależy od nas samych. Studiowana dziedzina to jedno, a pewne predyspozycje, dodatkowe umiejętności, zaradność, chęć zdobywania nowych doświadczeń przesądzają, czy z satysfakcją odnajdziemy się na rynku pracy.


Uczelnie o kierunkach humanistycznych

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
(+91) 444 11 60, 444 10 31, 444 10 29, 444 12 21
rekrutacja@usz.edu.pl
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku